ภาพกิจกรรมการนิเทศบูรณาการ รร.รัตนบุรี ตอบสนองนโยบายและจุดเน้นสำคัญด้านนิเทศ กำกับ ติดตาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี 2567-2568

(3 กรกฎาคม 2567) ดร. สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. คือ ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์ จันทเขต และนางตวงรัตน์ เกียรติคุณรัตน์ ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานมัธยมศึกษา 8 ด้าน นโยบายและจุดเน้นเรียนดี มีความสุข คณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการเปิดชั้นเรียนด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) และการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) จำนวน 8 ห้องเรียน โดยมี นางสาวขวัญนภา จารัตน์ พนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล บันทึกภาพในการร่วมในกิจกรรม ลงพื้นที่ในโครงการการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) และการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) ณ โรงเรียนรัตนบุรี และจากการกำกับ ติดตาม พบว่า โรงเรียนรัตนบุรี มีการดำเนินการอย่างมีระบบทั้งในด้านการเปิดชั้นเรียน การดำเนินงานของสถานศึกษาด้านนโยบายและจุดเน้น และการบริหารงานทั้ง 4 ฝ่ายอย่างเข้มแข็ง