ภาพกิจกรรมการนิเทศบูรณาการ รร.รัตนบุรี ตอบสนองนโยบายและจุดเน้นสำคัญด้านนิเทศ กำกับ ติดตาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี 2567-2568

(3 กรกฎาคม 2567) ดร. สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. คือ ว่าที่ร้อยต […]

» Read more

สพม.สุรินทร์ ประชุมประเมินหลักสูตรสถานศึกษา 9 ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ

(24 มิถุนายน 2567) ดร. สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ มอบหมายกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลจัดประชุมคณะกรรมการการ […]

» Read more

สพม.สุรินทร์ ประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนต่อต้านทุจริต

(26 มิถุนายน 2567) ดร.สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ มอบหมายนางสาวนิศารัตน์ แก้ววิจิตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ […]

» Read more

สพม.สุรินทร์ ประชุมประเมินหลักสูตรสถานศึกษา 9 ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ

(24 มิถุนายน 2567) ดร. สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ มอบหมายกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลจัดประชุมคณะกรรมการการ […]

» Read more

สพม.สุรินทร์ จัดยิ่งใหญ่ อบรมเชิงปฏิบัติการประวัติศาสตร์ชาติไทย

สพม.สุรินทร์ จัดอบรม “ประวัติศาสตร์ชาติไทย” การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ศีลธรรมและประช […]

» Read more
1 2 3