ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ และโรงเรียนในสังกัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567