ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ (รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนฯ)

ประกาศรายชื่อสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 256๖ รอบที่ ๑ และนักศึกษาทุนโครงการ สควค.ระดับปริญญาโท ประเภท […]

» Read more