ระธานในเปิดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ และโรงเรียนในสังกัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

» Read more