สพม.สุรินทร์ บรรจุและแต่งตั้งฯ รอง ผอ.สถานศึกษา และครูผู้ช่วย รอบที่ 8 หวังปั้นครู Gen ใหม่

สนับสนุนให้รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และครูรุ่นใหม่ เป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนงานวิชาการ ควบคู่การใส่ใจดูแลช่วยเหลือและแก้ปัญหาผู้เรียนที่สวมบทบาทของการเป็นครูที่ปรึกษาและครูแนะแนวที่สามารถเข้าถึงเด็กนักเรียนได้ในทุกมิติเพื่อสร้าง “เรียนดี มีความสุข”

(9 กรกฎาคม 2567) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เรียกบรรจุครูผู้ช่วยรอบที่ 8 จำนวน 28 ตำแหน่ง จำนวน 9 กลุ่มวิชาเอก พร้อมเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาจำนวน 5 ราย ใน 5 โรงเรียน ในวันเดียวกัน จัดเป็นครั้งแรกที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษาได้พบปะครูผู้ช่วยเสริมแรงบันดาลใจสอดคล้องนโยบาย “จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน”

นายเสนอ ประพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ กล่าวว่า “ในวันนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ยินดีต้อนรับการรายงานตัวเลือกสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาจำนวน 5 ตำแหน่ง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 รอบที่ 8 ประกอบด้วย

  • โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม
  • โรงเรียนเมืองบัววิทยา
  • โรงเรียนช้างบุญวิทยา
  • โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์
  • โรงเรียนบ้านโนนเทพ

และในวันเดียวกันนี้ ก็ได้มีการรับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง “ครูผู้ช่วย” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ (รอบที่ 8) จำนวน 28 ตำแหน่ง ใน 9 สาขาวิชาเอก ประกอบด้วยวิชาคณิตศาสตร์ 6 ตำแหน่ง,วิชาภาษาไทย 4 ตำแหน่ง, วิชาภาษาอังกฤษ 3 ตำแหน่ง, วิชาภาษาจีน 4 ตำแหน่ง, วิชาสังคมศึกษา 2 ตำแหน่ง, วิชาพลศึกษา 5 ตำแหน่ง, วิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 1 ตำแหน่ง, วิชาคอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่ง และวิชาคหกรรม 2 ตำแหน่ง

โดยมีผู้สละสิทธิ์ในวันนี้ จำนวน 5 ราย ประกอบด้วยวาชาเอกภาษาไทย 1 ราย วิชาพลศึกษา 3 รายและวิชาคหกรรม 1 ราย จึงทำให้มีผู้มารายงานตัวทั้งสิ้น 23 ราย ทั้งนี้ส่วนที่เหลือก็จะเรียกให้มารายงานตัวภายใน 7 วัน หากยังไม่มารายงานตัวอีก ก็จะมีการเรียกลำดับผู้สอบแข่งขันได้ในลำดับถัดไป ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของการเรียกผู้สอบแข่งขันได้” ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กล่าว

ขั้นตอนในวันรายงานตัว “ครูผู้ช่วย”

ในโอกาสนี้ ผอ.กลุ่มกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้แจงรายละเอียดขั้นตอนกิจกรรมในช่วงเช้าว่า “จะมีกิจกรรม “พบปะ ผอ.เขตฯ” โดย ดร. สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ และรับฟังบรรยายด้านวิชาการจากงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดย ดร. ชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

และในช่วงบ่ายจะเป็นการส่งตัวคุณครูไปยังโรงเรียนเพื่อคุณครูจะได้ลงชื่อรายงานตัวที่โรงเรียนภายในวันนี้ ภายหลังจากนั้นจึงมีหนังสือราชการให้คุณครูทุกคนไปที่สถานีตำรวจ เพื่อทำการตรวจสอบประวัติ พิมพ์ลายนิ้วมือ ซึ่งถือเป็นแนวปฏิบัติ

และสิ่งที่สำคัญที่สุดในวันนี้ก็คือให้คุณครูทุกคนเขียนประวัติ กพ.7 ซึ่งสมุดประวัตินี้จะถูกเก็บไว้ตั้งแต่วันแรกบรรจุจนถึงวันเกษียณอายุราชการ”

“ครูผู้ช่วย” กับฐานเงินเดือนใหม่

ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งฯ ในครั้งนี้ เป็นรุ่นที่ 3 ที่ได้รับอัตราเงินเดือนใหม่ ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง ตามหลักเกณฑ์ ว 8/2567 และจะมีการปรับเงินเดือนอีกครั้งในวันที่ 1 พฤษภาคม 2568 เป็นอัตราเงินเดือน เริ่มตั้งแต่ 18,000 บาท ขึ้นไป ตามมติคณะรัฐมนตรี ส่วนความเคลื่อนไหวด้านการเรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบต่อไป ของ สพม.สุรินทร์ ผอ.กลุ่ม กล่าวว่า “สพม.สุรินทร์ มีตำแหน่งครูผู้สอนว่าง สำหรับการรับย้ายรอบนี้ (รอบที่ 2) จำนวน 50 ตำแหน่ง ก็จะมีการพิจารณาย้ายให้เสร็จสิ้น โดยให้มีผลในวันที่ 15 ตุลาคม 2567 เพราะฉะนั้น ตำแหน่งว่างที่เหลือจากการย้าย มีจำนวนเท่าไรก็จะขออนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ฯ เพื่อนำตำแหน่งดังกล่าวมาเรียกบรรจุครูผู้ช่วยอีกรอบหนึ่ง ซึ่งคาดว่าจะมีอีกหลายตำแหน่ง แต่สำหรับตำแหน่งว่างโรงเรียนขนาดใหญ่หรือโรงเรียนประจำอำเภอ จะสงวนไว้รับย้ายก่อน หากแต่เป็นสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลน หรือมีความจำเป็นเร่งด่วนจริง ๆ ก็อาจจะต้องเรียกบรรจุฯ แต่ทั้งนี้ ต้องได้รับการอนุมัติจาก อ.ก.ค.ศ. เขตฯ ก่อน จึงจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้” นายเสนอ กล่าว

ผอ.สพม.สุรินทร์ ได้พบปะครูผู้ช่วย ทั้ง 25 คน และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 5  คน

ดร. สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ กล่าวแสดงความยินดีในโอกาสเดียวกันนี้ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 5 ราย และครูผู้ช่วย 25 ราย รวมถึงผู้ปกครองพ่อครูแม่ครู พร้อมทั้งได้กล่าวถึงที่มาของการบริหารอัตรากำลังของสำนักงานเขตฯ เนื่องจากเป็นข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ติดตามและให้ความสนใจ อีกทั้งยังได้กล่าวสนับสนุนด้านการเตรียมความพร้อมในงานวิชาการและการจัดการเรียนรู้จากการมีทิศทางของการวางแผนที่ดี

แจงที่มาและสถานการณ์เรียกบรรจุแต่งตั้ง

“5 ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นตำแหน่งที่บรรจุจากตำแหน่งว่าง ส่วนครูผู้ช่วยรุ่นนี้ก็เกิดจากตำแหน่งที่ว่างส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งจากการโอนย้ายไปต่างจังหวัด ในรอบล่าสุดที่ทางเขตฯ ได้มีการพิจารณาในช่วงเดือนเมษายน 2567 ที่ผ่านมา เพราะว่าบางเขต การพิจารณาย้าย (ก่อน-หลัง) ไม่เหมือนกัน บางเขตพื้นที่ฯ พิจารณาย้ายต้นเดือน การเคลื่อนย้ายตำแหน่งว่างก็สามารถพิจารณาย้ายในรอบที่สอง เพราะ สพม. สุรินทร์ของเราพิจารณาย้ายในช่วงเดือนเมษายน จำนวน 2 ครั้ง (ช่วงต้นเดือน/ปลายเดือน) และมีการนำเข้าเสนอ อ.ก.ค.ศ เพื่อกำหนดสัดส่วน (รับโอนย้ายและบรรจุแต่งตั้ง)

จริง ๆ แล้วเราก็อยากบรรจุในโรงเรียนที่ขาดเด็กไปเยอะ ๆ ก็เข้าใจในความก้าวหน้าในอาชีพ ด้วยเหตุนี้เราจึงมากำหนดสัดส่วน เราไม่ไว้รอประกาศย้ายก่อนแล้วค่อยมาบรรจุ ซึ่งส่วนหนึ่งบรรจุ ส่วนหนึ่งก็ย้าย อันนี้เป็นที่มาของ 28 ตำแหน่ง ในการบรรจุรอบนี้” ดร. สำเริง กล่าว พร้อมเปิดเผย

“อยากจะคุยว่าในการทำงานของ สพม. สุรินทร์ น้อง ๆ ก็จะได้ยินเสียงสะท้อนจากผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอกหรือผู้บริหารครูที่เขามองว่า เรามีการเอาจริงเอาจังในเรื่องของการพัฒนาผู้เรียน ความเข้มข้นในการขับเคลื่อนทางวิชาการ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะเป็นการผนึกกำลังของบุคลากรใน สพม.สุรินทร์และทีมศึกษานิเทศก์ และกลุ่มงานต่าง ๆ  ที่เป็นการส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสนับสนุนที่เข้มแข็ง โดยเฉพาะคุณครูผู้ช่วยและท่านรองผู้อำนวยการที่เป็นครูรุ่นใหม่จะเป็นกำลังสำคัญ เราให้ความสำคัญอย่างนั้น”

เตรียมจัดอบรมพัฒนาครู “เพิ่มขีดความสามารถ”

เมื่อมีการบรรจุ “ครูผู้ช่วย” เราจะจัดอบรมพัฒนาร่วมกันเพื่อสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนงานทางวิชาการ และใน สพม.สุรินทร์ ของเรา โดยประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของคุณภาพผู้เรียน เพราะว่าเราเชื่อมั่นในเทคนิค วิธีการสอนของคุณครูรุ่นใหม่ ๆ เราเชื่อมั่นในสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วในยุคแห่งเทคโนโลยีและดิจิทัล มีเทคนิคการสอนที่กระตุ้นให้เด็กนักเรียนได้ปฏิบัติซึ่งในสภาพจริงในทุก ๆ ปี เราจะจัดมหกรรมวิชการ ครูผู้ช่วยจะต้องทำนวัตกรรมที่เด่นที่สุดสามารถแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนได้ดีที่สุด ซึ่งในปีนี้ก็เช่นกันเมื่อเรามาเป็นครูผู้ช่วย ก็ต้องเตรียมแผนการเรียนรู้ นวัตกรรม 1 หน่วย ในสาระที่สอน ทำให้ดีเพื่อจะได้นำเสนอเป็น Best Practices ในงานมหกรรมวิชาการช่วงเดือนมีนาคม

ในช่วงที่ผ่านมา มีนวัตกรรมที่ดีมากมายและคิดว่าในโอกาสนี้ก็เช่นกันสำหรับนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่จะเกิดจากครูผู้ช่วยได้นำเสนอเป็นแบบอย่างแลกเปลี่ยนเรียนรู้

และในวันนี้ ครูผู้ช่วย จะได้รับรู้ถึงข้อมูลในกระบวนการที่เราจะต้องเปิดชั้นเรียน เพราะเราต้องการให้ครูรุ่นใหม่ได้ออกแบบการจัดการเรียนรู้ Active Learning ที่มีการ PLC อันนี้ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามกลุ่มสาระที่เรารับผิดชอบ แต่ด้วยการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่จะต้องให้ครอบคลุมทุกมิติตามแนวนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” เพราะฉะนั้นการออกแบบการเรียนรู้จะต้องทำยังไงให้เด็กนักเรียนได้บรรลุตามตัวชี้วัดระหว่างทาง ปลายทาง ในขณะเดียวกันก็มองถึงเด็กเรียนจะมีความสุขยังไง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ กล่าว

“ความสุขที่สร้างได้จากงานที่ทำ”

“เด็กนักเรียนจะมีความสุขในการเรียนรู้ในสาระที่เราสอน การที่เด็กจะมีความสุขนั้นหมายความว่าการที่เราจะออกแบบ กระตุ้น เทคนิคจูงใจให้เด็กได้คิดได้เรียน ทุกวันนี้ยุคดิจิทัลส่งเสริมให้เด็กมีบทบาทในการเรียนรู้มาก มีความคิดจินตนาการมากขึ้น ส่วนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  คุณครูก็ต้องได้รับมอบหมายจากท่านผู้บริหาร นอกเหนือจากการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระที่เราจะต้องดำเนินควบคู่กันไป รวมถึงกิจกรรมแนะแนวที่ครูก็ต้องเป็นที่ปรึกษา ทุกคนต้องประจำชั้น เพราะฉะนั้นการเป็นครูที่ปรึกษานั้นสำคัญที่เราจะต้องเข้าถึง และรู้จักเด็ก เพราะปัญหาเด็กวัยรุ่นทุกวันนี้ยังมีปัญหาการเรียนรู้ของเด็กอีกมากมายจากสิ่งที่อยู่รอบตัวเด็ก ๆ ที่คุณครูจะต้องเข้าถึงเด็กเพื่อจะได้รู้ปัญหาเด็ก ซึ่งถ้าเราสามารถเข้าถึงเด็กนักเรียนเขาก็จะรู้ว่าคุณครูมีความเมตตา มีความรัก เวลาเขามีปัญหา เขาสามารถปรึกษาคุณครูได้ อย่างนี้เราอยากให้เกิดขึ้นกับคุณครูผู้ช่วยของเราทุกคน เพราะฉะนั้นตรงนี้ ความเป็นครูที่ปรึกษาจะต้องมีความรัก มีความเมตตา เข้าถึงแด็ก พูดคุย สนทนากับเด็ก ต้องรู้จักสังเกต หาวิธีการ เจาะลึกในข้อมูลทำความเข้าใจผู้เรียน” ดร.สำเริง กล่าวทิ้งท้าย

ในโอกาสเดียวกันนี้ ดร. ชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้กล่าวในการบรรยายส่วนหนึ่งระบุว่า “ในวันนี้ขอแสดงความยินดีกับครูผู้ช่วยทุกท่าน ทั้งนี้สำนักงานเขตฯ จะมีกลยุทธ์และวิธีที่จะพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ ดังนั้นก้าวของทุกท่านจะเป็นอย่างไรตามขั้นตอนของตนเอง เราหวังว่าคุณครูทุกท่านจะมีวิธีการสอนแบบใหม่ มีการวางแผนออกแบบการจัดการเรียนรู้ มีความพร้อมสำหรับรับการนิเทศ ติดตาม และมีการวิเคราะห์ผู้เรียนอย่างละเอียดและมีความใส่ใจ เป็นรายบุคคล”

อัลบั้มภาพ: ครูผู้ช่วย รอบที่ 8 https://drive.google.com/drive/folders/1WcsOQ2zzTepQ3NEaFrafnVSguzAvabhx?usp=sharing

 

 

 

 

ใส่ความเห็น