กลุ่มนโยบายและแผน สพม.สุรินทร์ ร่วมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา

(8 กรกฎาคม 2567) กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ นำโดยนางนวลรัตน์ จันทร์เพ็ชร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายแลแผน และนางจุไรภรณ์ สิริไสยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ได้รับมอบหมายจาก ดร.สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาของกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2566-2570 เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาในระดับกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 และสร้างการรับรู้ทิศทางการพัฒนาประเทศด้านการศึกษา และทิศทางการพัฒนาการศึกษาของกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2566-2570 ฉบับทบทวน ณ โรงแรมดิอิมพีเรียล จังหวัดนครราชสีมา