การประชุมจัดทำคำขอรับบำเหน็จบำนาญสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการ เพราะเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สพม.สุรินทร์ จัดประชุมข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กว่า 73 ราย เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบการขอรับบำเหน็จบำนาญ และวิธีการขอยื่นผ่าน Digital Pension ด้วยตนเอง

(5 กรกฎาคม 2567) เช้านี้ ณ ห้องประชุมคชาธาร ชั้น 1 อาคารเศวตกุญชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ สพม.สุรินทร์ ดร. สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมการจัดทำคำขอรับบำเหน็จบำนาญของผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมพบปะผู้เกษียณฯ ที่มาร่วมประชุมในวันนี้

และในเวลาต่อมา นางสาวอัจฉรา ทองพันชั่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ ได้บรรยายความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย สิทธิประโยชน์ของผู้รับบำเหน็จบำนาญ

หลังจากนั้น ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน จึงเป็นการบรรยายในขั้นตอนของการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-filing) ผ่านระบบบำเหน็จบำนาญของกรมบัญชีกลาง (Digital Pension)