การจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ระดับมัธยมศึกษา จ.สุรินทร์

85 โรงเรียนมัธยม นำเสนอความโดดเด่นโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสถานศึกษา 89 รายการ 11 ด้าน เพื่อรับเครื่องหมาย “คุณภาพพิเศษแห่ง สพฐ. (OBEC Special)” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ 1 ดาว

19 มิถุนายน 2567 สพม. สุรินทร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกลั่นกรองความโดดเด่นของสถานศึกษา เพื่อรับเครื่องหมาย “คุณภาพพิเศษแห่ง สพฐ. (OBEC Special)” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2567 เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในการค้นหาความโดดเด่นของสถานศึกษาในระดับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสุรินทร์

ดร. สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ มอบหมายนายพงศ์ศาสตร์ ไพรสินธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เดินทางไปเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการกลั่นกรองความโดดเด่นของสถานศึกษา เพื่อรับเครื่องหมาย “คุณภาพพิเศษแห่ง สพฐ. (OBEC Special)” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2567 ณ หอประชุมรวมน้ำใจ รร.สุรวิทยาคาร

ในการนี้ ดร. รวิชวุฒม์ ทองแม้น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายกฤษฎากร แก่นดี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ร่วมชี้แจงรายละเอียดในหัวข้อบรรยาย เรื่อง การใช้งานระบบ SESA และแนวทางในการพิจารณากลั่นกรองฯ ทั้ง 11 ด้าน  และร่วมสรุปผลการพิจารณาและส่งต่อยังคณะกรรมการอำนวยการเป็นลำดับต่อไป

ซึ่งกิจกรรมตลอดทั้งวันได้มีการแบ่งกลุ่มปฏิบัติการอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ประกอบด้วยนางณัฐกานต์ ปีแหล่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวพรรณภวดี บุญสด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายพัทธณะไชย ห่วงแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ร่วมดำเนินตลอดรายการของการแบ่งกลุ่มปฏิบัติการครั้งนี้

ขอขอบคุณภาพประกอบ: ดร. รวิชวุฒม์ ทองแม้น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ