ปลุกแรงบันดาลใจ รร.เตรียมการประเมิน โอกาสแสดงศักยภาพของจริง “ลงมือทำ”

(30​ พ.ค.​2567) ดร.สำเริง บุญโต​ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ​มอบหมายให้กลุ่มนิเทศ​ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา​ เดินทางไปยังโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล เพื่อดำเนินการนิเทศบูรณาการด้านการศึกษา​ ติดตาม​ ให้คำแนะนำและความช่วยเหลือในงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจำปี แผนพัฒนาวิชาการ ด้านหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดทำเอกสารประกอบหลักสูตร​ เอกสารแนวทางการวัดและประเมินผล ด้านงานประกันคุณภาพภายในและภายนอก รวมถึงการรายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก​ รอบ​ 5​ จำนวน​ 12​ แห่งของโรงเรียนในสังกัด​ สพม.สุรินทร์​ ซึ่งจะมีขึ้นในเดือนกรกฎาคมปีนี้

ในการนี้​ ได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ บุญโต ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคารกับอีกหนึ่งบทบาทของการเป็นประธานสหวิทยาเขต​ 1​ ด้วย ได้เข้าร่วมเป็นประธานการบูรณาการร่วมกับนายสังเวียน ประคองชื่อ​ ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิธร​ ที่ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ในครั้งนี้

ทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรมบูรณาการด้านการศึกษาของ สพม.สุรินทร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การติดตามและความช่วยเหลือด้านงานวิชาการและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการสำหรับโรงเรียนจะเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ในปี 2567 ให้มีความพร้อมตามกรอบแนวทางและเกณฑ์การประเมินที่กำหนด

โดยกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วยการจัดกระบวนการนิเทศ​ฯ​ ซึ่งมีสองส่วนคือ

1.​ การแบ่งกลุ่มให้คำปรึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือการจัดโต๊ะกลมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

2.​ การสรุปประเด็น​ ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะที่ได้จากการแบ่งกลุ่มให้คำปรึกษาฯ

เวทีแบ่งกลุ่มโต๊ะกลมการนิเทศบูรณาการด้านการศึกษา โรงเรียนสุรินทร์ราชภักดี โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.สุรินทร์ ประกอบด้วย

กลุ่มที่ 1 งานบริหารงานบุคคล ดำเนินกิจกรรมกลุ่มโดยนายสมศักดิ์ บุญโต ประธานสหวิทยาเขต 1 และผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร นายสังเวียน ประคองชื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิธร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล ตลอดจนผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

กลุ่มที่ 2 งานด้านวิชาการ ซึ่งจะร่วมแลกเปลี่ยนศึกษาข้อมูลในด้านหลักสูตรสถานศึกษา และเอกสารประกอบต่าง ๆ ซึ่งดำเนินกิจกรรมกลุ่มโดยนางณัฐกานต์ ปีแหล่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายวรวิทย์ วุฒิยา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวพรรณภวดี บุญสด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสาววิภาพร ชิณะแขว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

กลุ่มที่ 3 งานด้านการวัดและประเมินผล ดำเนินกิจกรรมกลุ่มโดยนายพิจิตร อุตตะโปน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางปริตา ธรรมธรฐิติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายพัทธณะไชย ห่วงแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

กลุ่มที่ 4 งานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ดำเนินกิจกรรมกลุ่มโดยนางสุภัตรา อัญภัทร์อริยกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางรมีนตา เขียวอ่อน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

กลุ่มที่ 5 งานด้านบริหารทั่วไป ดำเนินกิจกรรมกลุ่มโดยนางตวงรัตน์ เกียรติคุณรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ

กลุ่มที่ 6 งานด้านแผนปฏิบัติการและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดำเนินกิจกรรมกลุ่มโดยนางจุไรภรณ์ สิริไสย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนางปาณิสา นิเลิศรัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

ทั้งนี้ ภายหลังจากแบ่งกลุ่มโต๊ะกลมการนิเทศบูรณาการด้านการศึกษาแล้วเสร็จ จึงได้มีการสรุปประเด็นและ​ ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะที่ได้จากการแบ่งกลุ่มให้คำปรึกษาฯ ในช่วงแรก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ข้อสรุปประเด็น จากงานต่าง ๆ อาทิ

งานบริหารงานบุคคล: นายสังเวียน ประคองชื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิธร ผอ.สังเวียน กล่าวว่า “เราเห็นการเตรียมความพร้อม มีการจุดประกายระเบิดจากข้างใน ทำอย่างเป็นระบบ เรื่องของการบริหารบุคคลในโรงเรียนขนาดเล็กถือว่าได้เปรียบ และอยากจะให้โรงเรียนได้ลงลึกในประเด็นที่ได้ให้ข้อเสนอไป รวมทั้งเรื่องของเกณฑ์, นวัตกรรมในการบริหารงานแต่ละฝ่ายในแต่ละด้าน ได้มีการแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติที่สามารถที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ของโรงเรียนครอบคลุมทั้งสามมาตรฐานต่อไป ทั้งในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนหรือการพัฒนาครู และการบริหารจัดการ

ท่านทำได้อยู่แล้ว คณะครูตั้งใจมาก ถ้าท่านมีค่านิยมองค์กร มีทัศนคติในการพัฒนาครูต่าง ๆ เช่น สมรรถนะครู การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในเรื่องของการใช้เทคโนโลยี และความสามารถของระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียนว่าจะครอบคลุมในเรื่องของการพัฒนาผู้เรียนครบทุกด้านหรือไม่

ถ้าเรามีสมรรถนะครบตามกำหนดที่ชัดเจนในการขับเคลื่อน มาตรฐานกของการปฏิบัติงานในแต่ละตำแหน่งก็ไม่มีปัญหาครับ ทั้งหมดนี้เราต้องนำเสนอในแบบลักษณะสารสนเทศให้เห็นแนวโน้ม 3-5 ปี” นายสังเวียนเปิดเผยแนวทางการชี้แนะและชื่นชมโรงเรียนฯ

งานวัดประเมินผล: นายพิจิตร อุตตะโปน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กล่าวว่า “ต้องการเสนอแนวทางการควบคุมเรื่องของการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ประกอบด้วยเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่เรากำหนดไว้ในตัวหลักสูตร และเรื่องของการเรียนรู้โดยเฉพาะในกระบวนการเรียนรู้ ที่เป็น Active Learning เพราะในส่วนของการวัดและประเมินผลนั้น จะมีการวัดในส่วนนี้ซึ่งดูได้จากแผนการสอนคุณครูว่ามีเครื่องมือในการวัดและประเมินผลในเรื่องใดบ้างและสอดคล้องกับตัวชี้วัดใด” นายพิจิตร กล่าว

งานนโยบายและแผน: นางจุไรภรณ์ สิริไสย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กล่าวว่า “ขอชื่นชมที่โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล มีแผนปฏิบัติการประจำปี แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงทำให้โรงเรียนสามารถเติมเต็มแผนการวิเคราะห์ SWOT ได้ง่ายขึ้น”

งานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา: นางสุภัตรา อัญภัทร์อริยกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เน้นการจัดแบ่งเอกสารให้เป็นไปตามหมวดหมู่ ตัวชี้วัด เป็นที่ประจักษ์

งานด้านบริหารทั่วไป: นางตวงรัตน์ เกียรติคุณรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้คำชี้แนะว่า “อยากให้โรงเรียนได้เน้นการจัดทำคุมทะเบียน การบันทึกการเปลี่ยนแปลง การบันทึกร่องรอย การจัดทำสถิติ และการจัดทำร่องรอยสารสนเทศสำหรับการนำเสนอผู้ประเมินภายนอก”

และในช่วงท้ายของการสรุปบทเรียน นายสมศักดิ์ บุญโต กล่าวพร้อมให้กำลังใจแก่ผู้บริหารของโรงเรียนว่า “เรื่องของรายงานโครงการและแผนปฏิบัติงาน มีการเขียนให้เชื่อมโยง แสดงให้เห็นอะไรที่เป็นจุดเด่น จุดด้อย อะไรที่ต้องปรับปรุงก็นำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนา เมื่อเขียนเสร็จแล้ว เวลาคนเข้ามาประเมินสิ่งเหล่านี้จะเป็นกระบวนการทำงาน การวางแผน เพราะทุกอย่างเริ่มต้นมาจากการวางแผนมีการปฏิบัติงานชัดเจน มีการรายงานผล และผลที่เกิดจากโครงการก็มีการรายงานอยู่ในเล่ม และอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากคือ เรื่องของเอกสารที่ต้องทำควบคู่กับสภาพจริง เพราะเป็นตัวชี้วัดและเป็นสภาพแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นห้องเรียน ห้องน้ำ อาคารเรียน แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ บริบทโรงเรียน เราต้องสร้างแนวคิดใหม่ให้กับเด็กนักเรียน และสร้างแรงบันดาลใจให้กับครูและผู้บริหาร ให้ทำงานให้สนุก อย่าทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่ ให้คิดว่ามันเป็นโอกาสที่เราจะได้แสดงศักยภาพ ท้าทาย ส่วนการนำเสนอให้เอาเกณฑ์ต่าง ๆ มาคลี่กระจายประเด็นแล้วนำเสนอตามเกณฑ์ที่สูงสุด ผมเชื่อว่าการนำเสนอเราต้องมีกระบวนการ มีขั้นตอน มีภาพกิจกรรมแห่งความสำเร็จ จึงอยากจะฝากให้สร้างความหลากหลาย และมองให้เป็นสิ่งท้าทาย สนุก เป็นสิ่งที่เราจะได้แสดงศักยภาพ แล้วให้เรามีแรงบันดาลใจและมันจะเป็นภาพที่ดี เพราะเราเป็นโรงเรียนต้น ๆ  เพราะมันจะมีคนรอดูเรา รอฟังเราว่าเป็นอย่างไร” ประธานสหวิทยาเขต 1 กล่าวสรุป

ใส่ความเห็น