สพม.สุรินทร์ จัดเต็มโรงเรียนเตรียมการประเมินรอบ 5

ผอ. ชี้งานศึกษานิเทศก์ สพม.สุรินทร์ เตรียมแนะโรงเรียนเร่งขับเคลื่อนรวบรวมฐานข้อมูลแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการโรงเรียน สู่แพล็ตฟอร์ม SLS เป็นแบบอย่างรองรับการประเมินรอบ 5

ดร. สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์พร้อมด้วยนายพงศ์ศาสตร์ ไพรสินธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ และนายเทิดภูมิ ยั่งยืน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ลงพื้นที่ยังโรงเรียนเมืองลีงวิทยา จังหวัดสุรินทร์ ในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 เพื่อติดตาม ให้กำลังใจและพบปะคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในโอกาสที่โรงเรียนเมืองลีงเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่จะเข้ารับการประเมินจากองค์กรภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2567 นี้ โดยมีข้าราชการกลุ่มกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนโยบายและแผน ของ สพม.สุรินทร์ ร่วมเดินทางมาในครั้งนี้ด้วย ในการจัดกิจกรรมพบกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อเสนอแนะพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือ แนะนำและส่งเสริมพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมโรงเรียนรองรับการประเมินดังกล่าว

“เรามาวันนี้ก็เพื่อออกมาแนะนำช่วยเหลือ เติมเต็มและเรียนรู้ไปกับสิ่งที่โรงเรียนมีจุดเด่น และนำเรื่องราวดี ๆ ของโรงเรียนไปเล่าขานต่อยังโรงเรียนอื่น ทั้งนี้มีสิ่งไหนที่เราจะให้ข้อเสนอแนะเติมเต็ม เราก็จะแลกเปลี่ยนกับคุณครูนะคะ” นางณัฐกานต์ ปีแหล่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กล่าว

ผนึกกำลังร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

24 พฤษภาคม 2567 ผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ พร้อมด้วยนายแชม มุ่งดี ประธานสหวิทยาเขต 3, ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์ จันทเขต ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเดินทางมาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ซึ่งจัดเป็นคณะลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียน ที่แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย

1. ด้านการบริหารจัดการงานด้านบุคลากร จะดำเนินการให้คำแนะนำโดยคณะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ซึ่งจะมีบทบาทในการพูดคุยกับคณะครู ในเรื่องของบุคลากร

2. ด้านงานวิชาการ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น

2.1 ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ จะมีการพบกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้และข้อซักถามโดยนางนิศารัตน์ วุฒิงาม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาววิภาพร ชิณะแขว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางณัฐกานต์ ปีแหล่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

2.2 ด้านการวัด ประเมินผลและประกันคุณภาพ เป็นการพบกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้และข้อซักถามโดยนางสุภัตรา อัญภัทร์อริยกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางรมีนตา เขียวอ่อน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางปริตา ธรรมธรฐิติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายพัทธณะไชย ห่วงแก้ว   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

2.3 ด้านแผนพัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติการ เป็นการพบกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยนางจุไรภรณ์ สิริไสย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการและนางสาวปาณิศา นิเลิศรัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

3. การนำเสนอแนวคิดและข้อคิดสำคัญเพื่อการนำพาองค์กรสู่ตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพ นำเสนอโดยผู้ทรงคุณวุฒิและประธานสหวิทยาเขต 3

แนะเมืองลีงวิทยา สร้างกลยุทธ์และยุทธวิธี

 “จากการที่สำนักงานเขตฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่จะได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์เงื่อนไขโรงเรียนที่จะเข้ารับการประเมินจากองค์กรภายนอก ประจำปี 2567 ใน 3 กลุ่ม โรงเรียนเมืองลีงเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ดังนั้นในวันนี้เราจึงได้มาเยี่ยมชมและให้กำลังใจ ตลอดจนช่วยเติมเต็มในส่วนของการที่จะรับการประเมินฯ จากภายนอกในรอบที่ 5 และเติมเต็มในเรื่องของสถานศึกษาเพื่อให้เป็นสถานศึกษาที่เป็นแกนหลักของชุมชน และก็เป็นแหล่งสร้างคนคุณภาพ คนเก่ง ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ร่วมกันสร้างเสริมคุณภาพผู้เรียน” นางพงศ์ศาสตร์ ไพรสินธุ์ รอง ผอ. สพม.กล่าว พร้อมระบุว่า

“เพราะสิ่งหนึ่งที่เป็นหน้าที่เขตฯจริง ๆ ก็คือ เขตฯ เราจะมีหน้าที่หลัก ๆ อยู่ 3 ประการ คือ 1) การสนับสนุน ด้วยการจัดสรรงบประมาณให้กับทางโรงเรียน 2) การส่งเสริม ซึ่งเป็นการส่งเสริมในเรื่องของบุคลากร และ 3) การกำกับติดตาม เพื่อให้โรงเรียนปฏิบัติภารกิจ ให้มีการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้แม้ว่าโรงเรียนจะมีข้อจำกัด เช่น มีครูไม่ครบ ไม่ตรงตามวิชาเอก และด้วยภารกิจที่เรารับผิดชอบในเรื่องของการจัดการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษานั้น ทุกวันนี้แหล่งเรียนรู้ แหล่งที่เราจะพัฒนาตัวเอง มันมีอยู่รอบตัวเรา Anywhere Anytime เรียนได้ทุกที่ เพราะฉะนั้นคุณครูเราก็สามารถ Anywhere Anytime ได้  เราก็ฝึกคนให้เป็นคนที่ใช้สื่อเทคโนโลยีรอบตัวได้นะครับ ในเรื่องของการค้นหาความรู้ สามารถมาให้นักเรียนค้นหาวิธีการ เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็มาให้กำลังใจ”

ในขณะเดียวกัน นายแชม มุกดี ประธานสหวิทยาเขต 3 กล่าวว่า “โรงเรียนเมืองลีง จะเข้าสู่การประเมินฯ รอบที่ 5 ถือว่าเป็นการพัฒนา และเป็นข้อพิสูจน์ถึงศักยภาพของโรงเรียน”

แนะโรงเรียนจัดทำแผนบริหารจัดการฐานข้อมูล SLS

ดร. สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ กล่าวว่า “โรงเรียนเมืองลีง เป็นโรงเรียนเป้าหมายที่จะต้องพิจารณาร่วมกันกับท่านประธานสหวิทยาเขต 3 เพราะเป็นโรงเรียนที่ต้องเตรียมรับการประเมินภายนอก รอบที่ 5 จึงจำเป็นที่โรงเรียนจะต้องมีการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเชื่อมโยงหลักสูตรสถานศึกษา มีการกำหนดวิสัยทัศน์ผูกโยงกับบริบทของโรงเรียนเพื่อแสดงออกถึงอัตลักษณ์ และปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ทั้งคุณลักษณะและผลสัมฤทธ์ทางวิชาการ

เรากำลังจะให้ ศน. ขับเคลื่อนเว็บไซต์ที่จะให้แต่ละโรงเรียนนำแผนปฏิบัติการของโรงเรียน, หลักสูตรสถานศึกษา,แผนการเรียนรู้ของครูตามกลุ่มสาระ, เครื่องมือวัดประเมินผล มาตรฐานสถานศึกษาไปถึงการจัดทำแผนการขับเคลื่อน นำมาจัดวางในแพล็ตฟอร์ม SLS เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้แก่โรงเรียนอื่น ๆ ได้นำไปศึกษาและปรับใช้ ซึ่งนับเป็นโอกาสที่ดีสำหรับปีการศึกษาใหม่” ผู้อำนวยการกล่าว