ระเบียบวาระการประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 6/2566

ระเบียบวาระการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์

ครั้งที่ 6/2566

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์