สพม.สุรินทร์ ประชุมประเมินหลักสูตรสถานศึกษา 9 ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ

(24 มิถุนายน 2567) ดร. สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ มอบหมายกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลจัดประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนโครงการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษาสู่การส่งเสริมกระบวนทัศน์ครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) บูรณาการแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นสู่หลักสูตรสถานศึกษาเน้นสมรรถนะผู้เรียนผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community: PLC) และการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study: LS) โดยมีตัวแทนคณะครูเข้าร่วมประชุม พร้อมเตรียมคัดเลือกตัวแทนจากคณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการแต่ละกลุ่มสาระฯ ทั้ง 9 กลุ่ม จาก 8 สหวิทยาเขต จำนวนศูนย์ฯ ละ 15 คน ทำหน้าที่ร่วมคณะกรรมการคัดกรองแบบประเมินหลักสูตรฯ ณ ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 สพม. สุรินทร์