สพม.สุรินทร์ ประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนต่อต้านทุจริต

(26 มิถุนายน 2567) ดร.สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ มอบหมายนางสาวนิศารัตน์ แก้ววิจิตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแบบแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมข้าวสารหอม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ศูนย์ราชการังหวัดสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

อนึ่ง จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดสุรินทร์ จัดการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2/2567 โดยมีส่วนงานราชการและหน่วยงานการศึกษาเข้าร่วมประชุมเช้านี้

.