สพม.สุรินทร์ จัดอบรม “ประวัติศาสตร์ชาติไทย”

(22 มิถุนายน 2567) ดร. สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวบรรยายเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ศีลธรรมและประชาธิปไตย “ประวัติศาสตร์ชาติไทย” ณ ห้องประชุมคชาธาร ชั้น 1 อาคารอาคารเศวตกุญชร สพม.สุรินทร์

โดยการบรรยาย ดร. สำเริง บุญโต กล่าวบรรยายระบุวัตถุประสงค์ของการประชุมฯ ว่า “เพื่อเป็นการเสริมสร้างการรับรู้ปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติ ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และการขับเคลื่อนพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ  ผนวกกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 ที่ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อต้องการปลูกฝังให้เยาวชนรุ่นหลังที่เป็นนักเรียนของเราได้ตระหนักในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยให้ยั่งยืน และที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนานมาจนถึงปัจจุบัน

และที่สำคัญยังเป็นนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยในการสร้างขับเคลื่อนระหว่างปี 2567-2568 ในเรื่องของการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย หน้าที่พลเมือง ศีลธรรมและประชาธิปไตย เพราะฉะนั้น การจัดการเรียนรู้สามารถที่จะบูรณาการได้ในหลายกลุ่มสาระ ผมเชื่อว่าคุณครูที่มาในวันนี้ก็เป็นครูสอนประวัติศาสตร์ สังคมเป็นหลัก แต่ในบาง เช่น เรื่องของความเป็นพลเมือง คุณครูจะมีวิธีการอย่างไรที่จะต้องเชื่อมโยงในเรื่องของการจัดการเรียนรู้ในสาระที่รับผิดชอบให้สามารถเชื่อมโยงกับสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ได้และบูรณาการแบบการเรียนรู้จากการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกระบวนการเรียนรู้ในวันนี้” ผู้อำนวยการกล่าว

ครูร่วมออกแบบการเรียนรู้ ยึดนักเรียนเป็นฐาน ปรับเปลี่ยน ยืดหยุ่นตามช่วงเวลา

ในเรื่องของการออกแบบสร้างการรับรู้จำเป็นต้องมีสื่อและนวัตกรรมที่หลากหลายจากหลายแหล่งที่เราจะนำมาใช้ในการเรียนรู้ ตัวอย่างเช่น ประวัติศาสตร์สุรินทร์ของเราก็มีสื่อที่หลากหลาย เพราะฉะนั้นในการเรียนรู้ในแต่ละระดับชั้นจะมีตัวชี้วัดระหว่างทาง-ปลายทางที่แตกต่างกัน ดังนั้นการกำหนดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ตั้งแต่ ม.1- ม.6 เราจะต้องเริ่มจากอะไร มีการเชื่อมโยงอย่างไร ในเชิงของการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระพื้นฐาน ซึ่งเมื่อมีกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรแล้วเราจะสามารถเชื่อมโยงการออกแบบเพื่อแลกเปลี่ยนกัน นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการพัฒนาผู้เรียนก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องมาส่งเสริมคุณลักษณะผู้เรียน หรืออาจะเป็นกิจกรรมเสริม เพราะทุกวันนี้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา (Anywhere Anytime) ดังนั้นจึงต้องมีการเติมเต็มสร้างการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย หรือประวัติศาสตร์ชาติสุรินทร์ หรือจะเป็นประวัติศาสตร์ชาติไทยในพื้นที่ ทั้งยังจะเป็นการออกแบบการเรียนรู้ที่นักเรียนได้ร่วมคิดเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและการเป็นพลเมืองดี ความเป็นประชาธิปไตย อย่างเป็นระบบในรูปแบบของ Knowledge Management หรือ KM เพื่อที่เด็ก ๆ สามารถที่จะสืบค้นเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา และครูก็พร้อมที่จะสามารถให้งานเด็กนักเรียนได้ไปจัดทำสื่อหรือกิจกรรมที่เสริมสร้างการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ เพราะเมื่อนักเรียนได้คิดได้สร้างการเรียนรู้ร่วมกัน มันก็จะเป็นสื่อการเรียนรู้ในอนคตต่อไป ที่ นร. สามารถที่จะพัฒนาได้เรื่อย ๆ” ดร. สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ กล่าวเปิดการบรรยายเช้านี้

ชุดภาพ(ช่วงเช้า) : https://drive.google.com/drive/folders/1oq5OFic4Ly5fEYDClzPGGQ3-kg0WWdFI?usp=sharing