สพม.สุรินทร์ จัดยิ่งใหญ่ อบรมเชิงปฏิบัติการประวัติศาสตร์ชาติไทย

สพม.สุรินทร์ จัดอบรม “ประวัติศาสตร์ชาติไทย” การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ศีลธรรมและประชาธิปไตย “ประวัติศาสตร์ชาติไทย”

22 มิถุนายน 2567 (บ่าย) ภายหลัง ดร. สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ได้กล่าวเปิดการบรรยายช่วงเช้า แล้วเสร็จ ช่วงบ่ายจึงเป็นการแบ่งกลุ่มเพื่อการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อนำผลงานการออกแบบที่ได้สู่ห้องเรียนต่อไปในการนำไปส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และความภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติ

ซึ่งการแบ่งกิจกรรมจะถูกแบ่งออกเป็น 10 กลุ่ม ตามรายชื่อกลุ่ม ดังนี้

1. อัญมณี มุกดาหาร หัวข้อเรื่อง ความเป็นมาของชนชาติไทยและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

วิทยากรประจำกลุ่ม คือ นายดนัย คำผุย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

และนางนิศารัตน์ วุฒิงาม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม. สุรินทร์

2. อัญมณี นิลกาฬ หัวข้อเรื่อง เสาหลักและหลักการดำรงอยู่ได้ของชาติไทย

วิทยากรประจำกลุ่ม คือ นางสุภัตรา อัญภัทร์อริยกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม. สุรินทร์ และนายธรรษ์พงศ์ นานวล วิทยากร ครู ก

3. อัญมณี โกเมน หัวข้อเรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทย ความเสียสละของบูรพมหากษัตริย์ไทย ในยุคสุโขทัย

วิทยากรประจำกลุ่ม คือ นางณัฐกานต์ ปีแหล่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม. สุรินทร์

4. อัญมณี เพทาย หัวข้อเรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทย ความเสียสละของบูรพมหากษัตริย์ไทย ในยุคกรุงศรีอยุธยา

วิทยากรประจำกลุ่ม คือ ดร. รวิชญุฒม์ ทองแม้น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม. สุรินทร์

5. อัญมณี มรกต หัวข้อเรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทย ความเสียสละของบูรพมหากษัตริย์ไทย ในยุคกรุงธนบุรี

วิทยากรประจำกลุ่ม คือ ผศ.ดร. จำนงค์ จันทร์เขียว

6. อัญมณี ทับทิม หัวข้อเรื่อง พระราชประวัติ พระมหากษัตริย์ในสมัย กรุงรัตนโกสินทร์ ช่วง รัชกาลที่ 1 – รัชกาลที่ 3

วิทยากรประจำกลุ่ม คือ นางสาวพรรณภวดี บุญสด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม. สุรินทร์ และนายกษิดิศ ผู้สมเก่า

7. อัญมณี ไพฑูรย์ หัวข้อเรื่อง พระราชประวัติ พระมหากษัตริย์ในสมัย กรุงรัตนโกสินทร์ ช่วง รัชกาลที่ 4 – รัชกาลที่ 6

วิทยากรประจำกลุ่ม คือ นายวรวิทย์ วุฒิยา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางรมีนตา เขียวอ่อน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม. สุรินทร์

8. อัญมณี ไพลิน หัวข้อเรื่อง พระราชประวัติ พระมหากษัตริย์ในสมัย กรุงรัตนโกสินทร์ ช่วง รัชกาลที่ 7 – รัชกาลที่ 8

วิทยากรประจำกลุ่ม คือ นายพิจิตร อุตตะโปน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายพัทธณะไชย ห่วงแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพม. สุรินทร์

9. อัญมณี บุษราคัม หัวข้อเรื่อง พระราชประวัติ พระมหากษัตริย์ในสมัย กรุงรัตนโกสินทร์ ช่วง รัชกาลที่ 9

วิทยากรประจำกลุ่ม คือ นายกฤษฎากร แก่นดี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนางสาววิภาพร ชิณะแขว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม. สุรินทร์

10. อัญมณี เพชร หัวข้อเรื่อง พระราชประวัติ พระบุญญาธการ พระอัจฉริยะภาพ และพระราชกรณียกิจ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ รัชกาลที่ 10

วิทยากรประจำกลุ่ม คือ ดร. ชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม. สุรินทร์

ชุดภาพ (ช่วงบ่าย 1) https://drive.google.com/drive/folders/1l7bZOmSzZ38d6CVFIj9Kkd6wHh92poyP?usp=sharing

ชุดภาพ (ช่วงบ่าย 2) https://drive.google.com/drive/folders/1aCI9GmK5GIJGePmCfFpcTXjQQGKh9bvj?usp=sharing