โครงการผลิตดินปลูกจากใบไม้ เสริมสร้างทักษะอาชีพและการมีรายได้ระหว่างเรียน รร. สวายวิทยาคาร จ.สุรินทร์

ติดตามการบูรณาการรายวิชาในห้องเรียน ให้เข้ากับบริบทของสภาพแวดล้อมโรงเรียนของสวายวิทยาคาร หนึ่งในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา หวัดสุรินทร์ จัดทำโครงการภายใต้การจัดตั้งชมรมจากการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและชุมชน นำเศษวัสดุจากธรรมชาติในท้องถิ่นทั้งมูลวัวและควายมาผสมกับใบไม้ของโรงเรียนเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีชื่อว่า “ดินปลูกภูเขาไฟ” โครงการจัดทำต่อเนื่องกว่า 3 ปี สร้างรายได้ระหว่างเรียนให้แก่ผู้เรียนได้อย่างน่าสนใจกับการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ผนวกกับการนำวิชาความรู้จากห้องเรียนพัฒนาต่อยอดสู่ทักษะอาชีพด้วยต้นทุนทางทรัพยากรที่มีในท้องถิ่น “เพราะโรงเรียนของเรามีป่าและใบไม้เยอะมาก เด็ก ๆ ก็จะช่วยกันนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ของโรงเรียน และทุก ๆ วันที่ 7 ของแต่ละเดือน ก็จะมีการนำไปจำหน่ายที่ตลาดนัด อบต.”

นางสาวทองใบ ตลับทอง ผู้อำนวยการ โรงเรียนสวายวิทยาคาร กับการเปิดเผยรายละเอียดของโครงการที่เกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้านการลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง ในการเสริมสร้างทักษะอาชีพและการมีรายได้ระหว่างเรียน “เราจะสร้างโรงเรือนที่เรียกว่าบ่อหมักใบไม้เพิ่มขึ้นเพื่อจะได้มีผลผลิตที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากความต้องการของตลาดมีมาก” ผู้อำนวยการกล่าว