ลงพื้นที่ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานโรงเรียนประจำพักนอน สพม. สุรินทร์ 2567

ดร.สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ มอบหมายข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดฯ ลงพื้นที่กำกับ ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนที่จัดที่พักนอน สำหรับนักเรียนประจำพักนอน สังกัด สพม.สุรินทร์  ปีการศึกษา 2567 ดังนี้

12 มิถุนายน 2567 ลงพื้นที่ 4 แห่งประกอบด้วย

– โรงเรียนยางวิทยาคาร

– โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

– โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก

– โรงเรียนสุรินทร์ภักดี

นำโดยนายจีระพรรณ เพียรมี พร้อมด้วยนางนวลรัตน์ จันทร์เพ็ชร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางสาวศิริวรรณ เป็นสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มนโยบายและแผน และนายสุระ ณะวงดวง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

13 มิถุนายน 2567 ลงพื้นที่ 2 แห่ง ประกอบด้วย

– โรงเรียนศรีไผทสมันต์

– โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

นำโดยนายพงศ์ศาสตร์ ไพรสินธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ พร้อมด้วยนางประดิษฐา ธนรุ่งเรืองทวี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาวทัศน์ลักษณ์ เหลือดี นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางจุไรภรณ์ สิริไสย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนางสาวศิริวรรณ เป็นสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มนโยบาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์