ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ พัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 2/2567

(17 มิถุนายน 2567) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ กำหนดการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน) ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มที่ 2/2567 รูปแบบออนไลน์ โดยการประเมินผลสัมฤทธิ์ครั้งนี้มีจำนวนรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 30 ราย ใน 27 โรงเรียนเข้าร่วมประเมินจาก 7 สหวิทยาเขตคือ สหวิทยาเขต 2 จำนวน 2 โรงเรียน, สหวิทยาเขต 3 จำนวน 3 โรงเรียน, สหวิทยาเขต 4 จำนวน 4 โรงเรียน, สหวิทยาเขต 5 จำนวน 2 โรงเรียน, สหวิทยาเขต 6 จำนวน 7 โรงเรียน, สหวิทยาเขต 7 จำนวน 6 โรงเรียน และสหวิทยาเขต 8 จำนวน 3 โรงเรียน

ทั้งนี้ ดร. สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เป็นประธานกรรมการคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลฯ ดร. วิเชียร วาพัดไทย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เป็นรองประธาน และนายเทิดภูมิ ยั่งยืน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เป็นรองประธาน

ซึ่งการประเมินฯที่จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ จะมีการใช้ห้องประชุมเป็นศูนย์กลางการกระจายสัญญาณสื่อสาร แบ่งแยกตามสหวิทยาเขต ประกอบด้วย ห้องประชุมเอราวัณ สำหรับการประเมินสัมฤทธิผลรองผู้อำนวยการสถานศึกษาจากสหวิทยาเขต 2 3 และ 4 จำนวน 10 ราย ห้องประชุมหัสดิน ประเมินสัมฤทธิผลรองผู้อำนวยการสถานศึกษาจากสหวิทยาเขต 5 และ 6 จำนวน 11 ราย ห้องประชุมสมาคมฯ ประเมินสัมฤทธิผลรองผู้อำนวยการสถานศึกษาจากสหวิทยาเขต 7 และ 8 จำนวน 9 ราย

รายละเอียดองค์ประกอบการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานฯ ประกอบด้วย

องค์ประกอบ ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมิน แบ่งออกเป็นองค์ประกอบและตัวชี้วัดด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ, การบริหารจัดการสถานศึกษา, การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม, การบริหารชุมชนและเครือข่าย, การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

คณะกรรมการประเมินมีใครบ้าง

– ดร. สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

– นายพงศ์ศาสตร์ ไพรสินธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

– ดร. วิเชียร วาพัดไทย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

– นายเทิดภูมิ ยั่งยืน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

– นายรุ่งราวี จำปาดี ผู้ทรงคุณวุฒิ ก.ต.ป.น.

– นายจีระพรรณ เพียรมี ประธานสหวิทยาเขต 2 ผู้อำนวยการโรงเรียนlbiboTi

– นายกฤษฎากร แก่นดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

– นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ ผู้ทรงคุณวุฒิ ก.ต.ป.น.

– นายแชม มุ่งดี ประธานสหวิทยาเขต 3 ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

– นางณัฐกานต์ ปีแหล่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

– นางสาวจงบุญ จากภัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ก.ต.ป.น.

– นายบุญศักดิ์ บุญจูง ประธานสหวิทยาเขต 4 ผู้อำนวยการโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

– นายรวิชญุฒม์ ทองแม้น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

– นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

– นางวิไลวรรณ เหมือนชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ ก.ต.ป.น.

– นายวิชัย สาลีงาม ประธานสหวิทยาเขต 5 ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์

– นางสร้อยเพชร วุฒิงาม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

– นายยรรยง วงศ์คำจันทร์ ประธานสหวิทยาเขต 6 ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี

– นายวรวิทย์ วุฒิยา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

– นางสาวพรรณภวดี บุญสด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

– ว่าที่ ร.ต. บัญญัติ สมชอบ ผู้ทรงคุณวุฒิ ก.ต.ป.น.

– นายพศิน บัวหุ่ง ประธานสหวิทยาเขต 7 ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมดงรักวิทยา

– นายพิจิตร อุตตะโปน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

– นายพิศิษฐ์ ไพรศีลธุ์ ประธานสหวิทยาเขต 8 ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะ

– นายดนัย คำผุย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา