ทำความรู้จักโรงเรียนพักนอน บริการเพื่อ นร. “เรียนดี มีความสุข” สพม.สุรินทร์

สพม. สุรินทร์ เล็งเห็นความสำคัญของผู้เรียนรอบด้าน การดำเนินงานโรงเรียนที่สามารถจัดที่พักนอนให้กับนักเรียนที่มีพำนักห่างไกลจากโรงเรียน หรือมีที่พักที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิตและเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินวิถีชีวิตประจำวัน อีกทั้งมีสภาพความเสี่ยงอันตรายจากทุกภัยคุกคามแล้วส่งผลต่ออุปสรรคการใช้ชีวิตส่วนตัว และการเรียนตามช่วงวัย จึงเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ได้จัดสถานที่พักอาศัยขึ้นภายในโรงเรียนเพื่อให้เด็กนักเรียนสามารถพำนักและเดินทางไปโรงเรียนได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ลดค่าใช้จ่ายครอบครัว

อีกทั้งยังเป็นบริการทางการศึกษาเพื่อให้เด็กนักเรียนมีที่เรียนที่เหมาะสม มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจที่ดี เข้มแข็ง โดยในปี 2567 มีจำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 12 แห่งในจังหวัดสุรินทร์ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน จากการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน นักเรียนประจำพักนอนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายละเอียดโครงการ ตามแผนยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ภายใต้ชื่อ “สร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในระดับพื้นที่” โดยมีระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2567 ส่งผลให้ในเดือนมิถุนายน 2567 สพม.สุรินทร์ โดยกลุ่มนโยบายและแผน จึงได้กำหนดการกำกับ ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนที่จัดที่พักนอนสำหรับนักเรียนประจำพักนอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ขึ้นเพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนที่จัดที่พักนอนให้กับนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความถูกต้องและตรงตามวัตถุประสงค์แนวทางดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าว ดังนั้นเราจะเห็นว่าตลอดสองสัปดาห์ของกลางเดือนมิถุนายน 2567 กลุ่มงานนโยบายและแผน จึงได้ลงพื้นที่โรงเรียนทั้ง 12 แห่ง

โดยในวันที่ 13 มิถุนายน 2567 นางสาวปาณิศา นิเลิศรัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติราชการกำกับติดตามฯ ยังโรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน โดยมีนายเทิดภูมิ ยั่งยืน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ได้รับมอบหมายจาก ดร. สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ นำการกำกับ และติดตามเพื่อการนี้

อนึ่ง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยนายสิรวิชญ์ แสนดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นางสาวรัตนาภรณ์ ไชยหาญ นักจิตวิทยาโรงเรียน ได้ร่วมลงพื้นที่ในคราวเดียวกัน

มีโรงเรียนใดบ้างที่จัดเป็นโรงเรียนพักนอน: 

– โรงเรียนสุรินทร์ภักดี

– โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล

– โรงเรียนศรีไผทสมันต์

– โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก

– โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา

– โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน

– โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

– โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

– โรงเรียนยางวิทยาคาร

– โรงเรียนดอนแรดวิทยา

– โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา

– โรงเรียนประสาทวิทยาคาร