ตรวจเยี่ยม ติดตามและให้กำลังใจนักเรียน โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.

(13 มิย.67) ดร.สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ มอบหมายนายเทิดภูมิ ยั่งยืน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ พร้อมด้วยนายสิรวิชญ์ แสนดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางสาวรัตนาภรณ์ ไชยหาญ นักจิตวิทยาโรงเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ลงพื้นที่ปฏิบัติราชการตรวจเยี่ยม ติดตามและให้กำลังใจนักเรียนทุนในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. (มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร) ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม

ในการนี้ นายเทิดภูมิ ยั่งยืน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ร่วมติดตามการให้กำลังใจและพูดคุยโต๊ะกลม โดยมีนายธชยต บุญเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม และครูประจำชั้น ตลอดจนครูแนะแนวร่วมด้วย

“สำหรับนักเรียนทุนในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. (มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร)  เป็นโครงการมอบทุนต่อเนื่องตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรี ซึ่งในบริบทของทุนการศึกษาฯ ทั้งโรงเรียนและนักเรียนจะเข้าใจแนวทางของการเป็นนักเรียนทุนดังกล่าว เราเดินทางมาเยี่ยมนักเรียนที่โรงเรียนมีการพบปะพูดคุยทั้งกับตัวนักเรียนและคุณครูประจำชั้น คุณครูแนะแนว ในช่วงให้ความช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่องทุกช่วงชั้นของการศึกษา สร้างความภาคภูมิใจให้เกิดกับนักเรียนในโอกาสที่ได้เป็นนักเรียนทุน และการตระหนักถึงภาระความรับผิดชอบในหน้าที่การเรียน การดำเนินชีวิตและการสร้างเสริมหลักปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อน ๆ หรือสังคมต่อไป” นายเทิดภูมิ กล่าว