สพม. สุรินทร์ เตรียมการจัดประชุมกิจกรรม ITA เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งแรก ปีการศึกษา 2567

เปิดเผยการทำงานของเขตฯ ระบุประชาชนเข้าถึงข้อมูล 100% สร้างความโปร่งใส มั่นใจให้ทีม ศน. เตรียมการแจงข้อมูลสื่อสารสองทาง ผู้ส่งสาร-ผู้รับสาร ผ่านเว็บไซต์

(10 มิถุนายน 2567) ดร. สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานการดำเนินการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) เช้านี้ เพื่อเตรียมสำหรับดำเนินการประชุมในกิจกรรม ITA ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมคชาธาร ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ต่อไป

ประชุมชี้แจง เตรียมความพร้อมฐานข้อมูล

ทั้งนี้ สำหรับการจัดประชุมเตรียมการฯ ในวันนี้มี ดร. วิเชียร วาพัดไทย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ นายพงศ์ศาสตร์ ไพรสินธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ นายเทิดภูมิ ยั่งยืน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มศึกษานิเทศก์ ติดตามและประเมินผลการัดการศึกษา เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร สพม.สุรินทร์

อนึ่ง สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดแผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรมหลัก เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการจัดการ กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และทาง สพฐ ได้กำหนดปฏิทินในการประเมินผล IIT EIT(1) EIT(2) ระดับเขตพื้นที่ ในระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน 2567 และตอบ OIT ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ซึ่งจะปิดระบบในเวลา 16.30 น.

ใส่ความเห็น