สพม. สุรินทร์ แนะนำ ศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัย

ศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัย สพม.สุรินทร์ ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่ต้องการให้มีทั่วทุกพื้นที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั้ง 245 แห่ง เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในการสร้างความสุขและความปลอดภัยแก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีบทบาทหน้าที่หลักในการบริหารจัดการเสริมสร้างความสุขและความปลอดภัย ทั้งนี้ ศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัย จะเป็นที่รู้จักภายใต้ชื่อว่า “ศูนย์ความปลอดภัย” ที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นในปี 2565 และต่อมาในปี 2567 จึงได้เปลี่ยนเป็น “ศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัย” ขึ้นแทนโดยมีชื่อเรียกดังที่ปรากฏ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ จึงได้จัดตั้งศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ขึ้น เพื่อเป็นการนำการขับเคลื่อนนโยบายฯ สู่การลงมือปฏิบัติและรองรับสถานการณ์ในเขตพื้นที่ตามประกาศ สพฐ. เรื่องการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าว โดยมี ดร. สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ลงนามประกาศจัดตั้งฯ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567

บริการที่เกิดขึ้นใน “ศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัย สพม.สุรินทร์”

1. เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตและความปลอดภัยตามแผนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์

2. เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านสุขภาพจิตและความปลอดภัย

3. จัดทำมาตรฐานด้านสุขภาพจิตและความปลอดภัย

4. สร้างความรู้ ความเข้าใจและส่งเสริม สนับสนุนการปลูกฝังความรู้ ทักษะ และเจตคติในการเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดีและความปลอดภัย

5. คุ้มครอง ดูแล ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและภัยต่าง ๆ ที่เกิขึ้น

6. รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความสุขและความปลอดภัย

7.กำกับ ติดตาม สรุป และรายงานผลการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตและความปลอดภัย

8. ปฏิบัติงานและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น