เผยไทม์ไลน์ “สุขาดี มีความสุข”  แนะโรงเรียนดำเนินตามนโยบายและจัดทำข้อมูลประเมินห้องน้ำ-ห้องส้วม ให้ทัน 31 พ.ค. นี้

พร้อมแจงให้โรงเรียนเตรียมเข้าระบบ OBEC ASSET เพื่อประเมินเกณฑ์ “ดาว” สุขาดี มีความสุข ซึ่งแบ่งออกเป็นสองส่วนทั้งในส่วนของการประเมินโดยโรงเรียนเองในแต่ละจุดของห้องน้ำ-ห้องส้วม และในส่วนของการประเมินโดย สพม.สุรินทร์ เพื่อเป็นการยืนยันระดับ “ดาว” ที่จะได้รับต่อไป

ดร. วิเชียร วาพัดไทย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ แจงรายละเอียดการปฏิบัติในส่วนของการเปิดภาคเรียนปีการศึกษาที่ 1/2567 ตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ของกระทรวงศึกษาธิการ และการขับเคลื่อนโครงการ “สุขาดี มีความสุข” ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่ได้มีการเปิดตัวโครงการไปแล้วเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2567

ทั้งนี้ สพม.สุรินทร์ นำเสนอกรณีตัวอย่างสุขาประจำโรงเรียนสุรวิทยาคาร ที่มีรูปแบบของห้องน้ำ-ห้องส้วมตามเกณฑ์มาตรฐานรองรับทั้งในเรื่องของการแบ่งส่วนโครงสร้างและรูปแบบการใช้และการให้บริการที่ครอบคลุมในหลักการ 5 ส ด้านความสะอาด สะดวก สบาย ถูกสุขลักษณะ และมีความสวยงาม ภายใต้แนวคิดสำคัญของโครงการ “สุขาดี มีความสุข”

“ต้องขอขอบคุณโรงเรียนสุรวิทยาคาร ที่มีการจัดการรูปแบบของห้องน้ำ-ห้องส้วมโรงเรียน ได้ดีและถูกหลักการ มีการแบ่งแยกห้องน้ำชาย ห้องน้ำหญิง อีกทั้งยังมีห้องน้ำสีม่วง ซึ่งเป็นห้องน้ำแห่งความเท่าเทียม หรือทรานส์เจนเดอร์ (Transgender) และสามารถเป็นแบบอย่างได้”

รองผู้อำนวยการกล่าว ขณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมห้องน้ำ-ห้องส้วม ของโรงเรียนสุรวิทยาคาร ก่อนเปิดตัวโครงการ Kick Off สุขาดี มีความสุข เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการปรับปรุงและซ่อมแซมห้องน้ำ-ห้องส้วม โรงเรียนละ 10,000 บาท ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีขนาดของจำนวนนักเรียนไม่เกิน 80 คน ซึ่งในโอกาสนี้ สพม.สุรินทร์ มีโรงเรียนที่เข้าข่ายตามเกณฑ์ได้รับงบประมาณดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร และโรงเรียนบึงนครประชาสรรค์

ทั้งนี้ ยังรวมถึงการติดตามและดูแลการดำเนินตามโครงการฯ ของโรงเรียนแห่งอื่น ๆ ในสังกัดของ สพม.สุรินทร์ด้วย อีก 83 โรงเรียน ซึ่งเป็นจำนวนของโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนเกินกว่า 80 คนทั้งสิ้น

อนึ่ง สพม.สุรินทร์ นำโดยกลุ่มนโยบายและแผน ได้มีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนและติดตามมาอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด ดร. สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ได้มีการลงพื้นที่ติดตามการนำนโยบายลงสู่การปฏิบัติของโรงเรียนเมื่อเปิดภาคเรียนแล้วด้วยเช่นกัน โดยเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 จากการลงพื้นที่โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร พบว่าได้ดำเนินปรับปรุงซ่อมแซมแล้วเสร็จกว่าร้อยละ 80 และสร้างความยินดีให้กับเด็กนักเรียนเนื่องจากเกิดความประทับใจและสร้างความสุขให้เกิดขึ้นได้จากการเข้าใช้บริการที่ทำให้มีความปลอดภัยและลดความกังวลลงไปได้มาก

แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโครงการสุขาดี มีความสุข จะมีการเปิดระบบประเมินในเบื้องต้นระหว่างวันที่ 15-31 พฤษภาคม 2567 นี้ผ่านแพล็ตฟอร์มที่มีชื่อว่า “OBEC ASSET” หรือระบบข้อมูลสินทรัพย์ สพฐ. ซึ่งทางโรงเรียนแต่ละแห่งมีการใช้งานล็อกอินอยู่แล้วนั้น โรงเรียนสามารถเข้าไปทำการประเมินผ่านระบบดังกล่าว ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาการประเมิน 20 ประเด็นแบ่งแยกตามระดับเกณฑ์ผ่านการประเมินเพื่อรับดาวตามจำนวน อาทิ 1 ดาว, 2 ดาว, 3 ดาว, 4 ดาว และ 5 ดาว ทั้งนี้เกณฑ์การได้รับในแต่ละดาวนั้นโรงเรียนจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน 10 ข้อขึ้นไป

“โรงเรียนแต่ละแห่งจะมีสภาพของห้องน้ำ-ห้องส้วมที่แตกต่างกัน เช่น บางโรงเรียนมีสุขาที่แยกออกจากตัวอาคาร และบางโรงเรียนมีสุขาอยู่ในอาคารเรียน จึงอยากจะแจ้งยังโรงเรียนว่า ในการประเมินสุขาดี มีความสุขครั้งนี้ จะเป็นการประเมินสุขาในทุก ๆ จุด และให้คะแนนในทุก ๆ จุด ดังนั้น สัญลักษณ์ “ดาว” ที่จะได้รับจะเกิดจากการประเมินตามสภาพในแต่ละจุดแยกย่อยออกไป

ซึ่งเมื่อโรงเรียนทำการประเมินแล้วเสร็จ สพม.สุรินทร์ จะทำการประเมินให้สัญลักษณ์ “ดาว” แก่โรงเรียนอีกครั้งหนึ่ง” รองผู้อำนวยการกล่าวในที่สุด