สพม.สุรินทร์ ร่วมประชุม ผอ.เขตพื้นที่ 245 แห่ง รับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติจาก สพฐ. นำสู่โรงเรียนที่มีมากกว่า 30,000 โรงเรียนให้เป็นไปตามกรอบแนวทางการนำนโยบายสู่การปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศ

ดร. สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ นำทีมรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการกลุ่ม เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อราชการและแนวปฏิบัติผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) จากห้องประชุม สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมเอราวัณ อาคารพญาคชสาร ชั้น 2 สพม.สุรินทร์ ประกอบด้วยนายพงศ์ศาสตร์ ไพรสินธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์, ดร. วิเชียร วาพัดไทย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ นายเทิดภูมิ ยั่งยืน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ นายสุชาติ คำบุญฐิติสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางพยอม สนคลัง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นายเสนอ ประพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางนวลรัตน์ จันทร์เพ็ชร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางจุไรภรณ์ สิริไสย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มนโยบายและแผน และนางปาณิศา เรืองแสง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ทั้งนี้ มีประเด็นข้อราชการตามแนวทางปฏิบัติของนโยบายเพื่อรองรับรูปแบบการปรับปรุงวัฒนธรรมในการทำงาน สพฐ. ยุคใหม่ เช่นเดียวกับนโยบายที่นำลงสู่โรงเรียนในเรื่องของ Anywhere Anytime กล่าวคือ การทำงานบนการสื่อสารได้ทุกที่ทุกเวลาในการติดตามและรายงานผลระหว่างเขตพื้นที่และสำนักงานส่วนกลาง อาทิ

  1. มาตรการป้องกันและความปลอดภัยด้านการกำกับ ป้องกันและตรวจสอบเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษา
  2. งบลงทุน สิ่งปลูกสร้าง ตลอดจนครุภัณฑ์หลายรายการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงงบจัดสรรโรงเรียน เรื่อง DLTV
  3. การลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน ที่จะต้องมีการจัดเตรียมข้อมูลก่อนการเยี่ยมบ้านรองรับกับการจัดการสถานการณ์ล่วงหน้า
  4. การจัดกิจกรรมไหว้ครู
  5. การจัดการระบบดูแลนักเรียนโดยการนำหลัก Lesson Learned มาใช้ ทั้งเรื่องของการแต่งกายและความประพฤติตน เพื่อสร้างบทเรียนใหม่ของการลงโทษหรือกฎวินัย

อย่างไรก็ตาม ประเด็นหัวข้อของการประชุมฯ มีการเน้นย้ำในเรื่องของการเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อป้องกันงบพับ และให้เขตพื้นที่การศึกษาฯ ได้กำหนดแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามกำกับ และรายงานผลในเรื่องดังกล่าวเช่นกัน