ผอ.สพม.สุรินทร์ ลงพื้นที่ขณะเปิดภาคเรียน พบ รร. พร้อมจัดการเรียนการสอน “เรียนดี มีความสุข”

21 พฤษภาคม 2567 ดร. สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน 2 แห่งในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เป็นวันที่สองภายหลังเปิดภาคเรียน 1/2567 ไปแล้วหนึ่งสัปดาห์ เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” และจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องการเสริมสร้างความสุขและความปลอดภัยของสถานศึกษาด้วย

เนื่องจากหนึ่งในโรงเรียนที่ผู้อำนวยการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนวันนี้คือ โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีจำนวนนักเรียนไม่เกิน 80 คน จึงมีคุณสมบัติครบถ้วนที่ทำให้โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนปรับปรุง ซ่อมแซมห้องน้ำ ตามโครงการ “สุขาดี มีความสุข” ในปีการศึกษานี้ด้วย

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ กล่าวว่า “ถึงแม้โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจำนวนนักเรียน 51 คน ก็ตาม แต่โรงเรียนสามารถสร้างเครือข่ายและสร้างความเข้มแข็งระหว่างโรงเรียนกับชุมชนได้ รวมถึงการวางแนวทางเพื่อมุ่งพัฒนาเด็กนักเรียนด้านทักษะการดำรงชีวิตร่วมด้วย”

“วันนี้ ได้เน้นย้ำผู้บริหารและครู ในการปรับความรู้พื้นฐานของนักเรียน ระดับชั้น ม.1 ซึ่งปีนี้ โรงเรียนมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นในระดับชั้นดังกล่าว จากเดิม 7 คน เพิ่มขึ้นเป็น 18 คน”

ในขณะที่ผู้อำนวยการโรงเรียน นายณัฐภณ เต็งสกุล ระบุถึงความจำเป็นในงานอาคารสถานที่ งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียน ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณ ว่า “เราจะทำให้ทุกอย่างถูกต้องตามระเบียบ เมื่องบประมาณได้รับการจัดสรรแล้ว ทางโรงเรียนก็จะเร่งดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมตามรายการที่ได้ขอเบิกจ่ายไป ซึ่งเป็นสิ่งที่ทางโรงเรียนสามารถดำเนินการจัดการได้ในเรื่องของการซ่อมบำรุงและการดูแล”

ต่อข้อซักถามถึงเรื่องอื่น ๆ อาทิ ระบบ Wi-FI สัญญาณ Internet ซึ่ง ผอ.รร. ตอบว่า “ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตของโรงเรียน ไม่มีปัญหาใด ๆ มีความครอบคลุมเพียงพอกับปริมาณการใช้งาน”

และในช่วงท้ายของการร่วมโต๊ะกลมสนทนาระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษากับทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดร. สำเริง บุญโต ได้เปิดประเด็นรับข้อเสนอแนะแลกเปลี่ยนระหว่างกันเพื่อการนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานร่วมกันต่อไป

อนึ่ง ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้นำพาเยี่ยมชมห้องน้ำ-ห้องสุขาของโรงเรียน ที่มีการปรับปรุงสภาพพร้อมใช้งาน และยังรอการปรับปรุงเพิ่มเติมในอีกบางส่วน

ภายหลังจากนั้น จึงได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฯ โรงเรียนลำดับถัดไป คือ โรงเรียนสุรินทร์ภักดี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตัวเมืองของจังหวัดสุรินทร์ และเป็นโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 150 คน ในการนี้ นายทศพร สีหะวงษ์ ตำแหน่งครู ได้ให้การต้อนรับและนำพาเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ของโรงเรียน อาทิ ห้องน้ำ-ห้องส้วม ชายและหญิง ห้องสมุด อาคารเรียน โรงอาหาร ลานกิจกรรม โดยในวันนี้มีจำนวนนักเรียนได้ร่วมทำกิจกรรมทางพุทธศาสนาแต่งกายชุดขาวเนื่องจากเป็นวันพระ และโรงเรียนจะจัดกิจกรรมในลักษณะนี้เป็นประจำทุก ๆ เดือน ๆ ละ 1 ครั้ง

ในการนี้ ดร. สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการ สพม.สุรินทร์ ได้กล่าวแนะนำให้ทางโรงเรียนส่งเสริมนักเรียนในเรื่องของวินัยและการช่วยกันรักษาความสะอาดห้องสุขา รวมถึงการรู้จักใช้ห้องน้ำอย่างถูกสุขลักษณะ ในขณะเดียวกันยังได้แลกเปลี่ยนและเสนอแนะร่วมกันกับคุณครูในการจัดพื้นที่การเรียนรู้เรื่องของป่าธรรมชาติ และการดำเนินงานเกี่ยวกับสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เนื่องจากสภาพแวดล้อมและบริบทของโรงเรียนมีศักยภาพความพร้อมสูง ตลอดจนการสอบถามข้อมูลเรื่องของอัตรากำลังจัดสรรในตำแหน่ง “นักการภารโรง” ของทางโรงเรียนด้วยความห่วงใย และทางโรงเรียนได้มีการดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกัน

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
jpg 93 230 KB 11
jpg 92 389 KB 8
jpg 91 113 KB 10
jpg 9 99 KB 8
jpg 8 129 KB 11
jpg 7 131 KB 7
jpg 6 151 KB 8
jpg 5 153 KB 5
jpg 4 130 KB 4
jpg 3 121 KB 8
jpg 2 159 KB 6
jpg 1 156 KB 5
jpg 5248_0 363 KB 6
jpg 5246_0 390 KB 5
jpg 5267_0 199 KB 9
jpg 5268_0 191 KB 4
jpg 5269_0 324 KB 8
jpg 5270_0 323 KB 6
jpg 5271_0 266 KB 10
jpg 5272_0 199 KB 7
jpg 5273_0 170 KB 4
jpg 5260_0 174 KB 6
jpg 5261_0 169 KB 6
jpg 5262_0 194 KB 5
jpg 5263_0 253 KB 5
jpg 5264_0 410 KB 6
jpg 5265_0 201 KB 6
jpg 5266_0 231 KB 10
jpg 5259_0 143 KB 8
jpg 5258_0 349 KB 9
jpg 5257_0 336 KB 6
jpg 5256_0 239 KB 4
jpg 5255_0 175 KB 6
jpg 5254_0 226 KB 6
jpg 5253_0 190 KB 6
jpg 5252_0 180 KB 5
jpg 5250_0 388 KB 5
jpg 5249_0 334 KB 7
jpg 5251_0 423 KB 6