สพม.สุรินทร์ สนับสนุนผู้บำเพ็ญประโยชน์ (เพื่อส่วนรวม) ทำดีด้วยหัวใจและจิตอาสา

(29 มิถุนายน 2567) ดร. สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ มอบหมายนายเทิดภูมิ ยั่งยืน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ในการร่วมงานพิธีทำบุญเบิกเนตรพระพุทธรูปประจำสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งใช้เป็นสถานที่สำหรับกิจกรรมด้านการฝึกอบรมหัวหน้าหมวดและสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ หรือที่เรียกในอีกชื่อหนึ่งว่า “ครูผู้นำ”

ทั้งนี้ สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ จังหวัดสุรินทร์ เป็นสมาคมหนึ่งเดียวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ดำเนินกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์เตรียมความพร้อมและให้ความช่วยเหลือชุมชน โดยมีกิจกรรมที่มุ่งหวังในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนทำความดีและยึดแนวทางเรื่องของการ “ปลูกฝังความเต็มใจและยินดี” ที่จะกระทำ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : กิจกรรมเครื่องแบบ

จาก 4 กลุ่มกิจกรรมของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามโครงสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนฯ ประกอบด้วย

1 กิจกรรมเครื่องแบบ (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์)

2 กิจกรรมชุมนุม

3 กิจกรรมแนะแนว

4 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

ดังนั้น กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ จึงมีรูปแบบของการฝึกปฏิบัติ ฝึกอบรมและสร้างคุณลักษณะของผู้เรียน เด็ก เยาวชน รวมถึงทุกคนในสังคม/ชุมชน ด้วยเหตุนี้ ภายในงานพิธีทำบุญและร่วมฉลองหอประชุมและอาคารปลั่งศรี ในครั้งนี้ จึงเป็นไปด้วยความร่วมมือร่วมใจของผู้คนทั้งในท้องถิ่นบริเวณใกล้เคียงและสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ในจังหวัดใกล้เคียงต่างร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง

พระพุทธภควาวิจิตร

พระพุทธภควาวิจิตร เป็นนามของพระพุทธรูปที่ตั้งประดิษฐานด้านหน้าศูนย์ฝึกแห่งนี้ ซึ่งมีขนาดหน้าตัก 34 นิ้ว โดยสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบัน เป็นผู้ประธานนาม โดยศูนย์ฝึกฯ ได้รับมอบเมื่อปี 2563 จากศ.เกียรติคุณเข็มรัตน์ กองสุข ศิลปินแห่งชาติด้านประติมากรรม