Tik Tok ประชาสัมพันธ์ สพม.สุรินทร์ ช่องทางข่าวสารฉบับย่อ เข้าใจง่าย รวดเร็ว

ติดตามช่องทางการสื่อสารหลากหลายแบ่งแยกตามประเภทเนื้อหาข่าวสาร และคุณลักษณะของข้อมูลข่าวสาร งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเพื่อการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีความเฉพาะเจาะจง Niche Market

Tik Tok เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการติดตามข่าวสารด้านการศึกษา และงานบริการเขตพื้นที่การศึกษา สอดรับนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้านการลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาการสื่อสารทุกช่องทางเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์อย่างเหมาะสม ครอบคลุมเนื้อหาตามความเหมาะสมของผู้รับสาร