“สุขาดี มีความสุข” เกณฑ์การประเมิน “ดาว” การติดตามโครงการตามนโยบาย สพฐ.

“สุขาดี มีความสุข” ที่นี่ทำให้ทุกคนมีความสุขได้กับบรรยากาศของการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนในหลาย ๆ ด้านทางวิชาการที่เชื่อมโยงแนวทางการเรียนการสอนและบูรณาการของการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของผู้เรียนกับสังคมและประสบการณ์จริง
เตรียมพบกับโรงเรียนต้นแบบ “สวายวิทยาคาร” โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ ที่มีความเข้มแข็งของผู้เรียน ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ชุมชน ท้องถิ่นและสภาพแวดล้อม รวมถึงความยั่งยืนในทรัพยากรธรรมชาติ