กลุ่มนโยบายและแผน สพม.สุรินทร์ ลงพื้นที่ต่อเนื่อง 3 โรงเรียน กำกับ ติดตาม การดำเนินงาน รร. พักนอน

(17 มิถุนายน 2567) ดร. สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ มอบหมาย คณะกรรมการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานของโรงเรียนที่จัดที่พักสำหรับนักเรียนประจำพักนอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ โดยมีนายยรรยง วงค์คำจันทร์ ประธานกรรมการเครือข่ายสหวิทยาเขต 6 พร้อมด้วยนางจุไรภรณ์ สิริไสย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นางสาวปาณิศา นิเลิศรัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นายสุระ ณะวงดวง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เข้าพื้นที่กำกับ ติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของโรงเรียนที่จัดที่พักนอน ประจำปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนดอนแรดวิทยา โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา และโรงเรียนสุพินท์พิทยา