สพม.สุรินทร์ ประกาศเจตนารมย์ รร. ปลอด 0 ร มส. ในการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยศึกษานิเทศก์ สัญจร ครั้งที่ 3/2567

14 มิถุนายน 2567 (ต่อเนื่องภาคบ่าย) ของการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ สัญจร ครั้งที่ 3/2567 สพม. สุรินทร์

เข้าสู่วาระการประชุมโดยกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มงานบริหารงานบุคคล ภายหลังจากที่ในช่วงเช้าเป็นวาระของการนำเสนอภารกิจในกลุ่มงานนโยบายและแผน กลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มอำนวยการ

ซึ่งมีการนำเสนอประเด็นมุมมองจาก ดร. สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เกี่ยวกับนโยบายการศึกษาไทยในสายตาความเป็นนานาชาติ จากแผนการขับเคลื่อน PISA ที่มุ่งการสอนให้เด็กรู้จักคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา โดยผู้อำนวยการ ระบุว่า “การสอบ PISA จะเป็นตัววัดในเชิงคุณภาพการศึกษา ดังนั้นจึงต้องนำไปสู่การกำกับ ติดตามใน 4 ประเด็นหลัก คือ PISA O-NET และการแก้ปัญหา 0 ร มส. รวมถึงการแก้ปัญหาเด็กออกกลางคัน

ด้วยเหตุนี้ สพม.สุรินทร์ จึงได้กำหนดปฏิทินวันที่ 19 มิถุนายนนี้ ให้โรงเรียน 25 แห่งที่เหลือนำนักเรียนเข้าสู่ระบบ PISA 100% ให้สำเร็จลุล่วง พร้อมเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการวางแผนนัดหมายออนไลน์ขับเคลื่อนต่อไป ในวันที่ 27 มิถุนายน 2567″ ผู้อำนวยการกล่าวแผนการขับเคลื่อน PISA

จัดทำ Big Data สกัดข้อมูลโรงเรียนรับนักเรียนไม่ตรงแผนการรับนักเรียน

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ เร่งโรงเรียนตรวจสอบข้อมูลนักเรียนอายุเกินกำหนดการศึกษาภาคบังคับ หวั่นกระทบค่าใช้จ่ายเฉลี่ยงบรายหัว ด้านเขตฯ เตรียมรับมือด้วยระบบตรวจสอบอัตโนมัติไว้แล้ว

“แผนการรับนักเรียนกับกับการรับนักเรียนต้องสัมพันธ์กัน ทั้งนี้ แผนที่ได้รับการอนุมัติดังกล่าวอาจจะไม่ได้มีการตรวจสอบเบื้องต้นซึ่งทางโรงเรียนจะต้องเร่งแก้ปัญหา ซึ่งปัจจุบันมีโรงเรียนเพียง 3-4 แห่ง ซึ่งเป็นปัญหารายโรงเรียน ทางเขตพื้นที่จะไม่มีการชี้นำ

เรื่องของระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ เมื่อนักเรียนที่อยู่ในช่วงของการศึกษาภาคบังคับที่มีอายุระหว่าง 7-17 ปี หรือ 16 ปีบริบูรณ์ จะต้องเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นั้น ขณะนี้เราพบว่ายังมีจำนวนเด็กที่มีอายุเกิน 16 ปียังมีรายชื่ออยู่ในการศึกษาภาคบังคับ ซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องกับระบบงบประมาณว่าเด็กมีตัวตนจริงหรือไม่ ในกรณีนี้หากเด็กนักเรียนไม่ได้มาเรียนหนังสือเลย ทางโรงเรียนจะต้องประสานให้เด็กนักเรียนมีที่เรียน อาทิ การเรียนนอกระบบ หรือ สกร. ส่วนการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งจะมีอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ ก็เช่นกัน” นายพิจิตร อุตตะโปน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กล่าวแถลงในช่วงวาระการประชุมบ่ายวานนี้ (14 มิถุนายน 2567)

เตรียมยกระดับผลสัมฤทธิ์ ตัวชี้วัด 4 กลุ่มสาระผ่านผลสอบโอเน็ต

กลุ่มนิเทศฯ แจงข้อมูลโอเน็ต ระบุเป็นตัวชี้วัดภายใต้แผนฯ ระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับเงินงบประมาณ ซึ่งในปีที่ผ่านมารัฐบาลได้ประกาศเป็นครั้งแรกว่าผลการสอบโอเน็ต ระดับชั้น ม.3 จะเป็นตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษาเช่นกัน

“ในปี 2566 ผลการสอบในรายวิชาภาษาไทย เรามีโรงเรียนที่ผ่านตัวชี้วัด จำนวน 23 แห่ง รายวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 9 แห่ง รายวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 แห่ง และรายวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 2 แห่ง” ศน.ชำนาญการพิเศษ กล่าว

ดีเดย์ รร. บริหารจัดการนำ นร. เข้าระบบ PISA ให้ทัน 31 มิย. 67

ปัจจุบันมีจำนวนโรงเรียน 25 แห่งที่จะต้องเร่งส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการนำพานักเรียนเข้าสู่ระบบ PISA STYLE TESTING และจะต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มิถุนายน 2567 นี้ พร้อมทั้งนำชุดพัฒนาฉลาดรู้ไปใช้ในห้องเรียนโดยเฉพาะใน 3 กลุ่มสาระด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

“โรงเรียนจะด้องทำการดาวโหลดแผนคู่มือชุดพัฒนาความฉลาดรู้ไปใช้ในห้องเรียนตามตัวชี้วัด หรือบูรณาการประยุกต์ใช้ให้เกิดกิจกรรมขึ้น และในเบื้องต้นจำเป็นที่จะต้องให้ทางโรงเรียนจัดตั้งครูแกนนำเพื่อใช้ทำฐานข้อมูลขับเคลื่อน PISA”

อนึ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ จัดเป็นหน่วยงานที่มีโรงเรียนในสังกัด รายงานข้อมูลนักเรียนเข้าสู่ระบบมากที่สุดติด 1 ใน 10 ทั่วประเทศ ในปี พ.ศ. 2566 ดังนั้นการกระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญที่กำหนดไว้ในตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนในขณะนี้เช่นกัน

รร.ปลอด 0 ร มส. 100% นัยยะสำคัญการวัดและประเมินผล

ปี 2566 จัดเป็นปีแรกของการประกาศเจตนารมณ์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เพื่อให้มีการวัดและประเมินผลที่ออกมาไม่มี 0 ร มส เพื่อให้โรงเรียนได้เคร่งครัดในเรื่องของการวัดและประเมินผลให้แล้วเสร็จทันในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งถือได้ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญต่อระเบียบการปฏิบัติที่ถูกต้อง

หมายเหตุ: ดร. สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ และนายพงศ์ศาสตร์ ไพรสินธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ และนายเทิดภูมิ ยั่งยืน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดฯ เดินทางไปปฏิบัติราชการด้านงานประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ (สัญจร) ครั้งที่ 3/2567 ณ หอประชุมศรีสัมพันธ์ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา จังหวัดสุรินทร์ โดยมีผู้บริหารและผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 85 แห่งในสังกัดเข้าร่วมประชุม

ข้อมูลภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/1BsHYMqCYaqij5V-vz1ZSVRlQdfcCtL_r