เริ่มแล้ว !!… กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน สพม. สุรินทร์ 67 ชูนวัตกรรมควบคุม-กำจัดทุจริตทุกรูปแบบ ทุกช่องทางและทุกโอกาส

ผอ. ประกาศชัดองค์กรจะมีการบริหารจัดการยึดหลักการมีส่วนร่วมที่ทำให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารจัดการตามหลักกฎหมาย ระเบียบ ที่ถูกต้องภายใต้กรอบภารกิจงานบริการที่สร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส เตรียมขยายเครือข่ายสร้างความตระหนักรู้ในทุกพื้นที่ ทุกหน่วยงาน ทั้งระบบรวมถึงผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อยกระดับความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ

วานนี้ (11 มิถุนายน 2567) ดร. สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดฯ กล่าวปฏิญญาณเขตสุจริต พร้อมเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) หรือกิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

“จากวัตถุประสงค์กรอบการดำเนินงานฯ ในปีงบประมาณ 2567 เราจะเห็นว่ามีอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องให้ความสำคัญนั่นก็คือ “นวัตกรรม” ในการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสการบริหารจัดการให้เกิดขึ้นในองค์กร หรือในหน่วยงาน ฉะนั้น การขับเคลื่อนเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องของทุกคน ไม่ใช่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่เป็นคณะหลัก ๆ แต่ทุกภารกิจจะต้องมีความเชื่อมโยงในกรอบมาตรฐานของการทำงานในรูปของคำสั่ง การมอบหมาย การทำงานเป็นกลุ่ม/ทีมกับการมีส่วนร่วม” ผู้อำนวยการกล่าว ทั้งยังกล่าวเสริมใน 3 กลุ่มงานเฝ้าระวังความโปร่งใส ว่า

“ความซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรม ความโปร่งใสนั้นจะต้องมีการสร้างเครื่องมือขึ้นมาใช้กับงานของเรา เพื่อให้เป็นไปตามปฏิญญาการขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใสที่ได้ประกาศตนเอาไว้ 4 ประเด็นสำคัญซึ่งทุกกลุ่มงานมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่แล้ว แต่กลุ่มงานที่สำคัญ ๆ ในการเน้นเรื่องของการป้องกัน เช่น กลุ่มบุคคล ที่จะต้องยึดกรอบ ระเบียบ กฎหมาย เพราะเป็นเรื่องของการมีส่วนได้-เสียของผู้รับบริการจำนวนมาก ทั้งเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง การโยกย้าย การเลื่อนเงินเดือน เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องกระบวนการทำงาน ทุกเรื่องของการมีส่วนได้ส่วนเสีย เราจะต้องมีมาตรการกำหนดแนวทาง หรือนวัตกรรมมาใช้งาน

และกลุ่มการเงิน ที่ต้องยึดมั่นในระเบียบ ให้บริการด้วยความรวดเร็ว สร้างความประทับใจในการรับบริการ ไม่มีการรัดคิวหรือดึงเรื่องให้ช้าลง เพราะการทำงานในส่วนมีความเกี่ยวข้องกับผู้รับบริการโดยตรง

ส่วนกลุ่มส่งเสริมฯ เป็นอีกกลุ่มงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้-ส่วนเสียแก่ผู้รับบริการในหลาย  ๆ เรื่อง โดยเฉพาะการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ที่จะต้องมีระบบการจัดการตามกรอบคุณธรรม ความโปร่งใสการปฏิบัติงาน” ดร.สำเริงกล่าว

“สพม. สุรินทร์ จัดเป็นเขตพื้นที่การศึกษา ที่มีคุณภาพระดับแนวหน้าของประเทศไทย มีวัฒนธรรมการตระหนักรู้และจิตสำนึกของความรับผิดชอบและมีค่านิยมในการปฏิบัติตน ปฏิบัติหน้าที่ บนความซื่อสัตย์ โปร่งใสและยุติธรรม และได้มีความพยายามส่งเสริมขยายครอบคลุมให้เกิดค่านิยมที่ดีในเครือข่ายภายนอกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง “เราต้องทำงานเพื่อผู้มีส่วนได้-เสียในองค์กรของ สพม.สุรินทร์ ซึ่งมีโรงเรียน ผู้บริหาร ครู นักเรียน เพราะเครือข่ายตรงนี้เราต้องสร้างและนำพาองค์กรของเราให้เชื่อมโยงถึงนักเรียน ชุมชน และผู้ปกครอง เป็นการทำงานที่เป็นหนึ่งเดียว” ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ กล่าวทิ้งท้าย

ใส่ความเห็น