รร. ทุ่งมนวิทยาคาร ความเข้มแข็งของสภานักเรียนและครู

(11 มิถุนายน 2567) ดร. สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ลงพื้นที่ตรวจราชการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร พร้อมด้วยนางสาวขวัญนภา จารัตน์ พนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมเดินทางปฏิบัติราชการลงพื้นที่ในครั้งนี้

เมื่อเดินทางถึงสถานที่บริเวณโรงเรียน นายสัจภาส สำราญสุข ผู้อำนวยการ และคณะครูให้การต้อนรับนำเยี่ยมชมและนิเทศการสอนห้องเรียนคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่ง ดร. สำเริง บุญโต ได้ทักทายครูผู้สอนประจำชั้นเรียน สอบถามขั้นตอน วิธีการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นกับการมีส่วนร่วมระหว่างกัน หลังจากนั้นเป็นการเยี่ยมชมห้องเรียนวิชาเคมี ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งมีกิจกรรมการเรียนแบบ Think & Share ซึ่งเด็ก ๆ นักเรียนระบุว่าพวกเขามีวิธีการจดจำสูตรทางเคมีด้วยการฝึกทำโจทย์บ่อย ๆ ทั้งจากใบงานและการแก้โจทย์บนกระดานหน้าชั้นเรียน และในโอกาสเดียวกันนี้ เนื่องจากเป็นระดับชั้นเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้อำนวยการ สพม.สุรินทร์ ได้กล่าวส่งเสริมให้กำลังใจนักเรียนในการตั้งเป้าหมายสำหรับเส้นทางดำเนินชีวิตในอนาคตทั้งเรื่องเรียนและการทำงาน แล้วจึงเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไประดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นลำดับถัดไป

หลังจากนั้น ผู้บริหารสถานศึกษา นำพาสำรวจห้องน้ำ-ห้องสุขาของโรงเรียน ก่อนจะแวะทักทายกลุ่มสภานักเรียนบริเวณห้องโถงใต้อาคารเรียน ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการประชุมวาระที่เพิ่งมีการคัดเลือกสภานักเรียนชุดดังกล่าว จำนวน 30 คน ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน

“สภานักเรียน เราต้องขับเคลื่อนความเป็นผู้นำ-ผู้ตาม ที่คอยช่วยเหลือคุณครู ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี” ดร. สำเริง ชี้แนะ ในขณะที่ผู้นำสภานักเรียนได้ตอบข้อซักถามถึงนโยบายสภานักเรียนที่มีความมุ่งเน้นในหลาย ๆ เรื่อง อาทิ การเข้าแถวเคารพธงชาติ การขับเคลื่อนดูแลห้องน้ำ-ห้องสุขา ให้มีความสะอาด การดำเนินโครงการขยะแลกแต้ม การแบ่งพื้นที่เขตดูแลความรับผิดชอบและมีการรายงานผลการประเมินออนไลน์ การดำเนินงานประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน ซึ่งจะขยายการสื่อสารระหว่างพี่ ๆ น้อง ๆ ในโรงเรียนแล้วยังจะยกระดับสู่ระบบการสื่อสารที่ขยายวงกว้างมากขึ้นระหว่างผู้ปกครองและชุมชนอีกด้วย เป็นต้น

และช่วงท้ายในการลงพื้นที่ตรวจราชการของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ในครั้งนี้ มีการร่วมประชุมโต๊ะกลมผู้บริหารเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อราชการสำคัญ ๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อาทิ เด็กนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น จะต้องนำเข้าระบบ PISA STYLE เพื่อให้นักเรียนได้เข้าไปใช้คลังสื่อเพื่อการเรียนรู้ ทำการทดสอบ ทั้งเรื่องของการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ “ PISA เชื่อมโยงกับทุกกลุ่มสาระอยู่แล้ว จึงขอให้โรงเรียนจัดทำแผนขับเคลื่อน PISA” ดร. สำเริง กล่าว

รร. ดำเนินแผนแก้ปัญหา 0 ร มส.

“ผมอยากให้นำเสนอคู่กันแบบออนไลน์ตรวจสอบความเคลื่อนไหวและเป็นไป รวมถึงความก้าวหน้าของแผนฯ สพม.สุรินทร์ เราเป็นต้นแบบในการแก้ปัญหา 0 ร มส.”

รร. เยี่ยมบ้านนักเรียน 100%

เพื่อเป็นการติดตามนักเรียนที่ยังไม่มาเรียนในช่วงเปิดเทอมนี้ ไม่ให้เกิดการหล่นหายกลางคัน “การเยี่ยมบ้านนั้นมีเป้าหมายหลักเพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบตนเอง ครูมีหน้าที่คอยดูความเสี่ยงอันตรายต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น ปัญหาครอบครัวของผู้เรียนหรือคนรอบข้าง และร่วมกันหาทางช่วยเหลือหากพบเจอปัญหากับนักเรียน” ผอ. แนะนำการให้ความช่วยเหลือ

ปลื้มผล O-NET ติด Top Ten

“สพม. สุรินทร์ ของเราอยู่ในอันดับ Top Ten เพราะการทำงานที่ต่อเนื่อง เราต้องคัดกรองให้นักเรียนตระหนักในการสอบฯ ทั้งเพื่อเป็นประวัติที่ดีของตนเองและองค์กรหรือโรงเรียน”

อนึ่ง ผู้อำนวยการ สพม.สุรินทร์ กล่าวขอบคุณผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ที่สามารถดำเนินขับเคลื่อนนโยบายในทุก ๆ ด้าน จนเกิดบริบทของการ “เรียนดี มีความสุข” อย่างแท้จริง

ใส่ความเห็น