ผอ. ลงพื้นที่ตรวจราชการโรงเรียนไทรแก้ววิทยา และ โรงเรียนตาเบาวิทยา

(10 มิถุนายน 2567) ดร. สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เดินทางตรวจราชการโรงเรียนไทรแก้ววิทยาและโรงเรียนตาเบาวิทยา สองโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ โดยมีนางสาวขวัญนภา จารัตน์ พนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมเดินทางปฏิบัติราชการลงพื้นที่ในครั้งนี้

โดยโรงเรียนไทรแก้ววิทยา ขณะลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจ มีคณะครูและสภานักเรียนให้การต้อนรับ มีการแนะนำกิจกรรมเด่นที่ดำเนินการโดยสภานักเรียน อาทิ การวางแผนการออมซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่ขับเคลื่อนโดยกลุ่มสภานักเรียนเอง และผู้อำนวยการ สพม. สุรินทร์ ได้กล่าวชื่นชมถึงความเข้มแข็งและความสามัคคีในการร่วมกันดำเนินบทบาทในรูปของสภานักเรียน ทั้งด้านงานงบประมาณ งานวิชาการ และงานกิจกรรมนักเรียน พร้อมแนะนำให้มีการวางระบบการบริหารจัดการ และการจัดทำแผนเพื่อให้เกิดการสานต่อกิจการงานของสภานักเรียนได้อย่างยั่งยืนต่อไป และในช่วงท้าย ผู้อำนวยการได้เดินเยี่ยมกิจกรรมในชั้นเรียน เพื่อให้กำลังใจเด็กนักเรียนและครูผู้สอน พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนสนทนากับนักเรียนในแต่ละชั้นเรียน ตลอดจนการตรวจเยี่ยมห้องน้ำของโรงเรียน ตามโครงการ “สุขาดี มีความสุข” ในการนี้ได้เน้นย้ำเป้าหมายหลักของโครงการดังกล่าวว่า “หัวใจสำคัญคือการปลุกฝังเรื่องของความรับผิดชอบและความสะอาด”

ก่อนเดินทางต่อไปยังโรงเรียนตาเบาวิทยา เข้าร่วมสนทนาโต๊ะกลมกับผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา แลกเปลี่ยนข้อราชการและแนะนำการปรับใช้คลังสื่อร่วมกับการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และแจงให้นักเรียนสามารถฝึกใช้เป็นแบบทดสอบเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ตามแต่ละระดับชั้นเรียน

พร้อมทั้งนี้ ดร. สำเริง บุญโต ยังได้สอบถามข้อมูลโดยทั่วไปของโรงเรียนด้วยความห่วงใย และขอบคุณผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนของโรงเรียนทั้งสองแห่งที่ได้ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ข้อราชการและการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง

หลังจากนั้น จึงได้เยี่ยมชมกิจกรรมชั้นเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 พร้อมทั้งพูดคุยซักถามกับนักเรียนถึงทิศทางความสนใจในการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น พร้อมทั้งได้ให้ข้อคิดการวางเป้าหมายแนวทางการดำเนินชีวิตในโอกาสต่อไป

ใส่ความเห็น