สพม.สุรินทร์ พร้อมยกระดับคุณภาพการศึกษาในระดับเขตพื้นที่ กำกับ ติดตาม ใช้คลังสื่อการเรียนรู้ PISA

ผอ. สพม. สุรินทร์ ร่วมประชุมการติดตามการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการประเมิน PISA ครั้งที่ 7/2567

(7 มิถุนายน 2567) ดร. สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เข้าร่วมประชุม การติดตามและการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการประเมิน PISA ครั้งที่ 7/2567” พร้อมด้วยนายพิจิตร อุตตะโปน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมเอราวัณ อาคารพญาคชสาร ชั้น 2 สพม. สุรินทร์ โดย ดร. เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุม และบรรยายพิเศษ ในวันนี้

ในโอกาสนี้ นายพิจิตร อุตตะโปน เปิดเผยว่า “การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ที่ถูกกำหนดจัดขึ้น 2 ครั้งต่อเดือน (ทุกวันศุกร์) ซึ่งในส่วนของ สพม.สุรินทร์นั้น ได้ดำเนินตามนโยบายและแนวทางกำหนดฯ และไดเชิญชวนให้โรงเรียนในสังกัดฯ กำกับติดตามการนำคลังสื่อการเรียนรู้ Pisa ไปใช้ในการทำแบบทดสอบ หรือการใช้งาน Pisa Style สำหรับนักเรียน และทางโรงเรียนสามารถประชาสัมพันธ์และนำข้อมูลขึ้นสู่เว็บไซต์ของโรงเรียนได้ทันทีเพื่อแสดงให้เห็นสถานะการเคลื่อนไหวของการเตรียมความพร้อมดังกล่าว”

ใส่ความเห็น