สพม.สุรินทร์ เตรียมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการเลือก สว. แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา ภายหลังเสร็จสิ้นการรับสมัคร 24 พ.ค. นี้

การประชุมเชิงปฏิบัติการขั้นตอนการดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุรินทร์ เช้านี้ 23 พฤษภาคม 2567 มีหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการเข้าร่วมกว่า 213 คน

โดย ดร. สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ มอบหมายให้นายพงศ์ศาสตร์ ไพรสินธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขั้นตอนการดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วยนางปวีณา กระเวนกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางสาวเพ็ชราพร ขวัญใจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ และนางสาวนวลหยก ณ ระนอง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สพม.สุรินทร์

โดยมีบุคลากรของส่วนราชการด้านการศึกษา อาทิ ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ทั้ง 3 เขต, สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ , สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุรินทร์ และเครือข่ายพลเมืองเข้าร่วมด้วย

ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องที่ได้เข้าร่วมประชุมฯ เกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการลงคะแนนให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาทั้ง 3 ระดับได้แก่ ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ และนำสู่การถ่ายทอดความรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรของส่วนราชการในสังกัดและเครือข่ายพลเมือง ตลอดจนประชาชนได้ทราบต่อไป

เนื้อหาการอบรม

1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา

2. บทบาทหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา

3. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม

4. การสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา

5. กระบวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ทั้ง 3 ระดับ

กำหนดวันรับสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสมาชิก

เริ่มตั้งแต่วันที่ 20-24 พฤษภาคม 2567 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอ ทุกอำเภอที่กำหนด

กำหนดวันเลือกสมาชิกวุฒิสภา

– วันเลือกระดับอำเภอ 9 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุมอำเภอทุกอำเภอ

– วันเลือกระดับจังหวัด 16 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

– วันเลือกระดับประเทศ 26 มิถุนายน 2567

ใส่ความเห็น