รับฟัง เรื่องประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM ของ สพฐ.