ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2566 ระดับจังหวัดสุรินทร์ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง