ป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบริหารการจัดการงานในหน้าที่สู่มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์