ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญญาฯในการเป็นเขตสุจริต ซึ่งจัดขึ้นทุกวันจันทร์แรกของเดือน