กรอบแนวความคิดการทำงานของ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

หลักในการบริหารจัดการงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในแนวทางของการปฏิบัติงานของกลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ยึดหลัก PDCA เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1.เอกสารกรอบแนวคิดการพัฒนาและการปฏิบัติงาน

2.คู่มือการดำเนินงานภารกิจกลุ่ม

3.รายงานผลการกระบวนการดำเนินงานผ่านกรอบแนวคิดการพัฒนางาน