รายงานการประชุม ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ครั้งที่ 6 /2565

รายงานการประชุม

ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์  ในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
ครั้งที่ 6/2565

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565  เวลา 09.00 น. 

ณ หอประชุมหลวงวีรวัฒน์โยธิน โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์