ระเบียบวาระการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ครั้งที่ 6/2565

ระเบียบวาระการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ครั้งที่ 6/2565

ันที่ 15 พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา 09.00 – 16.30 น.

ณ หอประชุมหลวงวีรวัฒน์โยธิน โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์