วิสัยทัศน์ (VISION)

“สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เป็นองค์กรคุณภาพมาตรฐานระดับสากล สร้างทุนมนุษย์ด้วยนวัตกรรม  น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

ใส่ความเห็น