ระเบียบวาระการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ สัญจร ครั้งที่ 1/2567