ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ (รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ศน.)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(1) ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์