การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำ พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4)

รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้