เป็นคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566 ประเภทรักษามาตรฐานระดับเพชร ปีที่ 1 ณ โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา