ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุขระดับเพชร ปีการศึกษา ๒๕๖๖