ร่วมประชุมและรับการติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาพื้นที่จังหวัดสุรินทร์